Rachunkowość - zadania (1-12)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 5187
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - zadania (1-12) - strona 1 Rachunkowość - zadania (1-12) - strona 2

Fragment notatki:ZADANIE 1
Założenia:
1. Mąka pszenna znajduje się w:
a) hurtowni artykułów spożywczych,
b) zakładzie przemysłu zbożowego,
c) prywatnej piekarni.
2. Samochód osobowy Polonez znajduje się w:
a) magazynie Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie.
b) Zarządzie PKS w Bielsku-Białej.
c) Salonie Sprzedaży Samochodów w Gdańsku.

ZADANIE 10
Spółka akcyjna, która wyemitowała 1 000 szt. akcji o wartości nominalnej 100,- zł a cenie emisyjnej 140.-zl za sztukę. zajmuje się przetwórstwem owoców. Na dzień 31.12.2000 r. posiadała ona następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: zobowiązanie wobec ZUS 3 400, -. hala fabryczna 45 000, -. nabyte prawo do znaku towarowego 2 000. -. pożyczka zaciągnięta u pożyczkodawcy na 2 lata 10 000. -. środki pieniężne w kasie 1 200. -. zobowiązanie wobec dostawców owoców 5 000, -, słoiki na dżemy 800, -, środki pieniężne na rachunku w banku PKO SA 30 000, -, tłocznie do owoców 12 000. -, prawo wieczystego użytkowania gruntu 2 500. -, dżemy wieloowocowe (2 000 szt. słoików ) 40 000. -, dwuletnie obligacje Skarbu Państwa 24 900. -.
Sporządzić bilans spółki na dzień 31.12.2000 r.


ZADANIE 1
Założenia:
1. Mąka pszenna znajduje się w:
hurtowni artykułów spożywczych,
zakładzie przemysłu zbożowego,
prywatnej piekarni.
2. Samochód osobowy Polonez znajduje się w:
magazynie Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie.
Zarządzie PKS w Bielsku-Białej.
Salonie Sprzedaży Samochodów w Gdańsku.
Polecenia do wykonania:
a) jak należy zakwalifikować mąkę w poszczególnych zakładach?
b) do jakiej pozycji bilansowej należy samochód osobowy Polonez?
ZADANIE 2
Założenia:
1. Deski dębowe znajdują się:
w sklepie materiałów budowlanych.
w tartaku,
w stolarni
2. Szafę chłodniczą wartości 14000 ujęto w aktywach bilansu jako:
towary - w Fabryce Sprzętu Chłodniczego,
materiały - w Chłodni Produktów Spożywczych,
środki trwałe - w Zakładach Przemysłu Mięsnego,
produkty gotowe - w restauracji „Smakosz”.
Polecenia do wykonania:
w jakiej pozycji bilansu należy wykazać deski dębowe w poszczególnych firmach?
jak prawidłowo należy ująć szafę chłodniczą w bilansach poszczególnych firm?
ZADANIE 3
Założenia PHU „Alfa" na dzień 31.12.20XX r. posiadało następujące składniki majątku: wartość
Maszynę produkcyjną
50.000
Gotówkę w kasie
2.000
Komputer
5.000
Nabyte oprogramowanie
3.000
Artykuły przeznaczone do odsprzedaży
20.000
Składniki przeznaczone do przetworzenia w produkty
30.000
Budynki
400.000
Grunty własne
300.000
Udziały w obcych podmiotach
500.000
Samochód ciężarowy, który przed przyjęciem do używania wymaga naprawy
80.000
Należność z tytułu udzielonej pożyczki (w tym do spłaty w ciągu najbliższego roku 10.000)
50.000
Środki pieniężne na rachunku bankowym
20.000
Polecenia do wykonania:
I. Ustal wartość zasobów trwałych z podziałem na:
1. Wartości niematerialne i prawne.
2. Rzeczowe aktywa trwałe
a) środki trwale,
b) środki trwale w budowie.
3. Długoterminowe aktywa finansowe.
II. Ustal wartość zasobów obrotowych z podziałem na:
1. Zapasy:
a) materiały,
b) towary.
2. Należności.
3. Środki pieniężne:
a) w kasie,
b) w banku.
III. Jaka jest ogólna wartość zasobów będących w dyspozycji PHU „Alfa”?
ZADANIE 4
Założenia:
PHU „Beta" na dzień 31.12.20XX r. wystąpiły następujące źródła finansowania majątku:
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
30.000


(…)

….............. .......................... ................. B. Aktywa obrotowe.... .................................................. ..........................
I. Zapasy............. .............................................................................
1. Materiały................ ............................................................. 2. Produkty gotowe.... .............................................................
II. Należności...... ............................................................. ............... 1 Należności z tytułu dostaw i usług.............. ...........................
III. Inwestycje krótkoterminowe............. ............................................
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.............
Inne środki pienie Suma ..................................
ZADANIE 6
Założenia:
Na dzień bilansowy spółka z o.o. BELLA posiada następujące składniki źródeł finansowania…
… od osób fizycznych
17.
Kwota wyłożona przez właściciela na zakup materiałów biurowych
ZADANIE 8
Należy dokonać podziału wymienionych składników aktywów i pasywów na:
Aktywa trwałe,
Aktywa obrotowe,
Kapitały własne,
Kapitały obce.
Lp.
Nazwa składnika
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Kapitały własne
Kapitały obce
1.
Grunty
2.
Części zamienne do maszyn i urządzeń
3.
Gotówka w kasie
4.
Weksle obce
5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz