Pytania na egzamin część 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin  część 3 - strona 1 Pytania na egzamin  część 3 - strona 2

Fragment notatki:

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - egzamin
N 1.Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na sfinansowanie konkretnych zamierzeń inwestycyjnych przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w fazie projektowej oraz środków obrotowych.
? 2.Kredyt dla którego prowadzony jest odrębny rachunek wymagający odrębnych decyzji ze strony klienta służący wyłącznie obsłudze uruchamiania i spłaty kredytu to kredyt konsumpcyjny
N 3 . System realizacji zleceń składanych za pośrednictwem komputera z wykorzystaniem sieci komputerowej , telefonicznej lub bezprzewodowej ( komórkowa) określony jest jako venture capital
T 4. Umowa kredytu jest jest umową konsensualną - dochodzi do skutku już w momencie jej zawarcia
T 5.Kredyt kasowy (overdraft), który daje możliwość pobrania z rachunku gotówki przekraczającej jego aktualne sald, zaliczany jest do kredytów obrotowych
T 6. Przelew trans graniczny jest przelewem w obrocie z państwami członkowskimi Unii.
N 7. Polecenie przelewu stanowi udzielona bankowi dyspozycje wierzyciela obciążenia określona kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.
T 8. Każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
T 9. Operacja płatnicza to przemieszczanie zasobów pieniężnych w postaci strumieni pieniężnych, mających postać fizycznego przemieszczania banknotów i bilonu oraz postać zapisów na kontach bankowych.
? 10. Do operacji sensostricta zalicza się zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych.
T 11.Ustawa o ochronie konsumentów i konkurencji stanowi , że suma wszystkich kosztów związanych z kredyt konsumencki nie może przekroczyć 5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego N 12. Sprzedaż weksla bankowi komercyjnemu oznacza możliwość uzyskania kwoty potrzebnej przed terminem jego wykupu.
N 13. Czy jest prawdziwe stwierdzenie, że umowa pozyczki musi być sporządzona na piśmie.
T 14. Funkcja banków komercyjnych to : rozliczeniowa, mobilizacji, oszczędności oraz alokacji środków.
T 15. Benchmarking to proces systematycznego porównania własnej firmy z innymi, albo porównywania ze sobą rożnych działów przedsiębiorstwa, aby ustalić jaki jest jego stan obecny i czy potrzebna jest jakaś zmiana.


(…)

… jako niebezpieczeństwo odchylenia od założonego celu, ryzyko badane od strony skutków.
T
20. Ryzyko pierwotne to ryzyko widziane od strony przyczyny
N
21. Ryzyko spekulatywne jest nacechowane negatywnie z punktu widzenia zakładanych celów i korzyści.
T
22. Ryzyko kredytowe to niebezpieczeństwo, że kredytobiorca nie wypełni zobowiązań i warunków zawartej z bankiem umowy, narażając kredytodawcę na powstanie straty finansowej.
T
23. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.
N
24.Pasywne ryzyko kredytowe to zagrożenia niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych ( raty i odsetki0 w ustalonej w umowie wysokości i terminie.
N
25. Zgodnie z prawem polskim Banki i SKOK-i posiadają identyczny status prawny, co oznacza…
… ,że mogą wykonywać dokładnie taki sam zakres czynności oraz podlegają tym samym regułom nadzorczym.
T
26. Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe Instytucja kredytowa to podmiot który między innymi ma swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z Państw członkowskich Unii Europejskiej.
T
27. Bankowa grupa kapitałowa składa się z przedsiębiorstwa matki , którym jest bank, posiadający kontrolę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz