Finanse i bankowość - test - Ekspansywna polityka pieniężna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość - test - Ekspansywna polityka pieniężna - strona 1 Finanse i bankowość - test - Ekspansywna polityka pieniężna - strona 2

Fragment notatki:

CZĘŚĆ I - pytania typu TAK-NIE
1.Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu jest czynnością zastrzeżoną wyłącznie dla banków. N
2.Zobowiązania podporządkowane są elementem aktywów banku komercyjnego. N
3.Cechą anglosaskiego modelu systemu finansowego jest m.in. nadanie kluczowej roli rynkom akcji i obligacji przedsiębiorstw T
4.Bank centralny spełnia funkcje, banku emisyjnego, co oznacza że jest bankierem państwa w zakresie kredytów udzielanych dla rządu,N
5.eBilling to, najkrócej rzecz ujmując, elektroniczne zarządzanie rachunkami. T
6.Jednym z głównych konkurentów banków na rynku usług rozliczeniowych dla klientów indywidualnych jest poczta. T
7.Elementem sieci bezpieczeństwa finansowego (safety-net) jest m.in. nadzór bankowy.T
8.Stopa rezerwy obowiązkowej w Polsce wynosi obecnie 4,5%. N (3,5%)
9.Operacje reverse repo są przykładem bezwarunkowych operacji otwartego rynku. N
10. Karty kredytowe są to karty upoważniające do dokonywania płatności bezgotówkowych do wysokości limitu kredytowego przyznanego przez bank. T
11.Instrumentem pochodnym dającym kupującemu prawo do zakupu określonego instrumentu finansowego według z góry określonych warunków jest opcja kupna T
12.Zestawienie przepływów pieniężnych jest jedną z metod służących kwantyfikacji ryzyka płynności. T
13.Oceniając ryzyko walutowe istotną wagę przykłada się do intensywności wahań kursu danej waluty. T
14.Aktywne ryzyko kredytowe to ryzyko związane z pozyskiwaniem środków na prowadzenie działalności kredytowej. N
15.Posiadanie kapitału własnego jest warunkiem otrzymania zezwolenia na założenie banku, co oznacza, że kapitał spełnia funkcję założycielską T
CZĘŚĆ II - pytania wyboru JEDNEJ prawidłowej odpowiedzi z kilku alternatyw
1.Ekspansywna polityka pieniężna:
wspomaga aktywność gospodarczą.
2.Określenie wysokości stopy procentowej w krótkoterminowych operacjach z klientami to funkcja spełniana przez:
rynek pieniężny.
3.Środki utrzymywane przez banki na rachunkach rezerwy obowiązkowej w Narodowym Banku Polskim (NBP) obecnie są:
oprocentowane w wysokości 0,9 stopy redyskonta weksli
4.Zapewnienie dywersyfikacji portfela aktywów i zmniejszenie zależności banku istnieniu limitów koncentracji zaangażowań,
5.Kryterium tworzenia rezerw celowych na należności od skarbu państwa jest:


(…)

….Transakcje na rynku instrumentów pochodnych, które mogą być wykonane warunkowo to:
transakcje opcyjne,
16.Bank rozpoczynający działalność operacyjną, przez pierwsze 12 miesięcy musi utrzymywać współczynnik wypłacalności na poziomie:
Co najmniej 15%. 17.Strategia marketingowa, która opiera się na jednolitym programie działania, oferowaniu standardowych produktów oraz zunifikowanych kanałów dystrybucji, to:
strategia agregacyjna,
18.Oferowanie wielu odmian jednego produktu, które zaspokajają potrzeby różnych segmentów klientów oznacza prowadzenie przez bank polityki:
głębokiego asortymentu,
19.ROE to wskaźnik oceny banku stanowiący relację pomiędzy
zyskiem netto i średnią wielkością kapitałów własnych.
20.Ryzyko, na które narażony jest bank w związku ze spadkiem kursu posiadanych akcji, to:,
ryzyko rynkowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz