operacje bankowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
operacje bankowe - wykład - strona 1 operacje bankowe - wykład - strona 2 operacje bankowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD I 22.02.2003
OPERACJE BANKOWE - wszystko to, co w prawie bankowym zostało zastrzeżone do wykonywania przez bank. Ustawa Prawo Bankowe z 1997r., która weszła w życie 1 stycznia 1998r. określa czynności zastrzeżone dla banków, gdzie prawo wyróżnia dwie kategorie czynności (operacji) bankowych:
1. obiektywne, wymienione dokładnie w prawie bankowym, które nie mogą być wykonywane przez żaden inny podmiot:
przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
prowadzenie innych rachunków bankowych\
udzielanie kredytów
udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw
emitowanie bankowych papierów wartościowych
przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
wykonanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego
inne czynności wykonywane przez bank na podstawie innych ustaw
2. subiektywne, które mogą być wykonywane przez różne podmioty (za zezwoleniem lub bez zezwolenia), a jeżeli są wykonywane przez bank to mają one status czynności (operacji) bankowych i muszą być wpisane do statusu banku:
udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy
operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty
wydawanie kart płatniczych i operacje z użyciem tych kart
terminowe operacje finansowe
nabywanie i bywanie wierzytelności pieniężnych
przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych w udostępnianych skrytkach sejfowych
wykonywanie czynności obrotu dewizami
udzielanie i potwierdzanie poręczeń
wykonywanie zadań związanych z emisją papierów wartościowych na zlecenie
3. poza tym banki mogą:
obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych
zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych
dokonywać obrotu papierami wartościowymi
dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zmiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia
nabywać i zbywać nieruchomości
świadczyć usługi konsultacyjno- doradcze w sprawach finansowych
świadczyć inne usługi finansowe
wykonywać inne czynności, jeśli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego.
Podział operacji bankowych:
operacje bierne (pasywne), czyli depozytowa działalność banków - przyjmowanie depozytów w różnych formach (postaciach), które są funduszami obcymi banków, zobowiązaniami zawartymi w pasywach;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz