Bankowość - wykłady

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Bankowość – Ryszard Wierzba
Anna Skowron
1. Pieniądz:
7. Finansowanie i prefinansowanie Klientów
Pieniądz i funkcje pieniądza
Finansowanie bezpośrednie
Kreacja pieniądza
Finansowanie pośrednie
Miary ilości pieniądza
Bankowe operacje papierami wartościowymi
2. Banki system bankowy:
na rzecz Klientów
Pojęcie i rola banku
8. Zarządzanie bankiem komercyjnym
System bankowy
Cele polityki bankowej
Modele systemu bankowego
Kapitał własny banków
Rodzaje banków
Marketing bankowy
System bankowy w Polsce
Ocena działalności banku
3. Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny
9. Ryzyko bankowe
Cele polityki pieniężnej
Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego
Instrumenty polityki pieniężnej
Ryzyko płynności
Rynek pieniężny
Ryzyko kredytowe
Polityka pieniężna w Polsce
Ryzyko kraju
4. Nadzór nad działalnością bankową
Ryzyko stopy procentowej
Instytucjonalne formy nadzoru
Ryzyko walutowe
Regulacje ostrożnościowe
Ryzyko operacyjne
5.System gwarantowania depozytów
Operacje instrumentami pochodnymi
6. Operacje bankowe
10. Unia Gospodarczo-Walutowa
Istota i rodzaje operacji bankowych
Powstanie Unii Gospodarczej i Walutowej
Operacje depozytowe
Architektura Eurosystemu
Operacje kredytowe
Polityka pieniężna Europejskiego Banku
Operacje rozliczeniowe
Centralnego
Literatura: „Bankowość. Praca zbiorowa” pod red. M. Zalewskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013
M. Iwanicz-Drozdowska, W.L.Jaworski, A. Szelągowska, Z.Zawadzka – „Bankowość. Instytucje, operacje,
zarządzanie. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013”.
Egzamin: 2 II 2014, godz. 13.00, C-9
Funkcje systemu finansowego
FINANSOWANIE BEZPOŚREDNIE
Pożyczkodawcy
- gospodarstwo domowe
- przedsiębiorstwa
- państwo
- nierezydenci
PIENIĄDZ
Rynki finansowe
- rynek pieniężny
- rynek kapitałowy
PIENIĄDZ
PIENIĄDZ
PIENIĄDZ
PIENIĄDZ
Pośrednicy finansowi
- instytucje kredytowe (banki)
- inne instytucje pieniężno-finansowe
- inne
1
Pożyczkobiorcy
- przedsiębiorstwa
- państwo
- gospodarstwa domowe
- nierezydenci
Bankowość – Ryszard Wierzba
Anna Skowron
PRZESŁANKI POJAWIENIA SIĘ PIENIĄDZA
Homo Economicus – jest to istota, która szuka wyłącznie osobistego interesu, i która w konsekwencji
maksymalizuje swoje szeroko pojęte przyjemności i minimalizuje swoje szeroko pojęte przykrości (kłopoty)
Racjonalność – jednostka jest racjonalna kiedy dąży do osiągnięcia swojego celu
a) Analiza R. Clowera
1 Koszty związane z wymianą
Koszty transakcyjne
Koszty związane z oczekiwaniem
- koszty subiektywne
- koszty obiektywne
2 Okresowość wymiany
3 Różne sposoby organizowania wymiany
Wymiana barterowa (towar za towar)
Targi
Gospodarka pieniężna
- pieniądz towar
- pieniądz fiducjarny (łac. Fiducio- zaufanie, nasze dzisiejsze pieniądze, nie wymienialne)
b) Społeczne aspekty pieniądza
 Szacunek
 Wolność
 Małżeństwo
Itp.
DAWNE FORMY PIENIĄDZA
a) Pieniądz – towar
 Towary, które zaspokajają potrzeby społeczności (np. woły)
 Towary mające charakter ozdób
 Towary będące narzędziami pracy
 Towary wymieniane z innymi społecznościami (np.

(…)


o
Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku
dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie
może przekroczyć równowartości 1.000 euro (osoba fizyczna) i 50.000 euro (pozostałe osoby)
o
Czek rozrachunkowy – remitent otrzymuje należność na swój rachunek. Na wniosek wystawcy czeku bank…
… zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki
powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
Instytucja kredytowa – przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu wkładów i innych
zwrotnych walorów Klientów oraz udzielaniu kredytów na własny rachunek. Natomiast firmy inwestycyjne obsługują
operacje papierami wartościowymi.
Czynności…
… ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy
Klasyfikacja ekspozycji kredytowych:
 Normalne,
 Pod obserwacją,
 Poniżej standardu,
 Wątpliwe,
 Stracone
Czynności bankowe dla gospodarstw domowych:
Pojęcia
 Bankowość detaliczna – obejmuje usługi oferowane osobom fizycznym w podziale na:
o
Gospodarstwa domowe (osoby prywatne, rolnicy, przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób),
o
Zamożne osoby fizyczne (klienci bankowości osobistej i prywatnej) -> private banking,
 Produkt bankowy – szczegółowo zdefiniowana usługa, operacja, czynność stanowiąca element oferty
bankowej,
 Zbliżonym terminem jest instrument finansowy, czyli pisemny dokument mający wartość pieniężną,
stanowiący przedmiot obrotu na rynku finansowym,
 Produkty różnych banków zazwyczaj znacznie się różnią,
 Produkty standardowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, produkty bilansowe i
pozabilansowe, warunkowe i nie warunkowe.
29
Bankowość – Ryszard Wierzba
Anna Skowron
Operacje bankowe
 Czynności bankowe – przyjmowanie depozytów, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów,
udzielanie gwarancji, otwieranie akredytyw, emitowanie papierów wartościowych, przeprowadzanie
rozliczeń pieniężnych, emisja pieniądza elektronicznego…
….
Jako uzasadnienie dla tworzenia sieci bezpieczeństwa finansowego przytaczane są zazwyczaj dwa argumenty:
 Chroni ona deponentów, nieświadomych sytuacji finansowej banków;
 Daje poczucie zaufania społeczeństwa i zapobiega ewentualnej irracjonalnej panice, a więc niweluje tzw.
ryzyko systemowe.
Wymienione są co najmniej 2 mankamenty sieci bezpieczeństwa finansowego:
 Stymuluje ona irracjonalne zachowania banków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz