Bankowość - test na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - test na zaliczenie - strona 1

Fragment notatki:

mam tu probny test : TESTY BANKOWOŚĆ Bank może przyjmować wpłaty zamknięte od klientów, którzy: a) są bankowi dobrze znani b) wpłacają systematycznie duże kwoty c) mają podpisaną specjalną umowę d) mają rachunek w innym banku Dzięki specjalnym uprawnieniom banki mogą: e) podnosićf) swoje kapitały z pominięciem kodeksu handlowego g) tworzyćh) bez ograniczeń, w ciężar kosztów, rezerwy na należności i) dochodzićj) roszczeń z pominięciem komorników k) dokonywaćl) wpisów urzędowych na podstawie swoich ksiąg Kredyt redyskontowy udzielany przez bank centralny służy do finansowania: m) zakłóceń płynności banków komercyjnych n) dyskonta weksli klientów banku centralnego o) dyskonta weksli klientów banków komercyjnych p) dużych kredytów Politykę pieniężną w Polsce prowadzi: q) NBP r) Rada Polityki Pieniężnej s) Zarząd NBP t) Prezes NBP Placówkami operacyjnymi banku są: u) departamenty centrali v) przedstawicielstwa w) oddziały x) skarbce Operacje otwartego rynku są instrumentem: y) wzrostu popytu na towary z) polityki pieniężnej aa) polityki budżetowej bb) polityki kursowej Współczesna bankowość swój rodowód wywodzi z: cc) Włoch dd) Niemiec ee) Egiptu ff) USA Międzybankowy rynek pieniężny jest elementem: gg) rynku papierów wartościowych hh) rynku kapitałowego ii) rozliczeń międzybankowych jj) rynku finansowego Kredyt lombardowy udzielany jest przez bank centralny: kk) bankom komercyjnym po poręczeniu przez skarb państwa ll) bankom komercyjnym nowo tworzonym mm) bankom spółdzielczym nn) bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych Operacje bierne banku obejmują: oo) gromadzenie wkładów i ich zagospodarowanie pp) gromadzenie środków qq) udzielanie kredytów rr) gromadzenie środków i udzielanie kredytów Karta debetowa to taka karta, która: ss) musi miećtt) pokrycie na rachunku bankowym uu) jest obciążana po każdej transakcji vv) jest obciążana raz w miesiącu ww) umożliwia powstanie debetu na rachunku posiadacza karty Operacje otwartego rynku są nadzorowane przez: xx) Radę Polityki Pieniężnej yy) Zarząd NBP zz) Komisję Nadzoru Bankowego aaa) Prezesa NBP Umiejscowienie książeczki oszczędnościowej polega na tym, że: bbb) można na nią wpłacaćccc) tylko w oddziale, który ją otworzył ddd) można na nią wpłacaćeee) i z niej wypłacaćfff) tylko w oddziale, który ją otworzył ggg) została złożona do depozytu w banku hhh) stanowi ona przedmiot zabezpieczania kredytu Bony oszczędnościowe mogą być wystawiane: iii) tylko na okaziciela jjj) tylko jako imienne kkk) na okaziciela lub jako imienne lll) tylko na okresy roczne WIBOR to stawka, po której banki są gotowe: mmm) udzielićnnn) pożyczki klientowi ooo) udzielićppp) lokaty innemu bankowi qqq) przyjąćrrr) lokatę od innego banku sss) przyjąćttt) lokatę od klienta Co to jest WIBOR? uuu) oprocentowanie lokat w Banku Światowym vvv) oprocentowanie po jakim banki skłonne są udzielićwww) pożyczek inym bankom

(…)

… bezpieczeństwo wkładów określa: dddd) Rada Polityki Pieniężnej eeee) Prezes NBP ffff) Komisja Nadzoru Bankowego gggg) Bankowy Fundusz Gwarancyjny Stopa dyskonta weksli NBP jest ogłaszana w: hhhh) Dzienniku Urzędowym NBP iiii) Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów jjjj) Dzienniku Ustaw kkkk) Monitorze Polskim Otworzenie banku musi być poprzedzone: llll) stosowną decyzją administracyjną mmmm) sporządzeniem…
… komercyjnych i innych źródeł Banki spółdzielcze nie posiadające dostatecznego kapitału są zobowiązane: ccccccc) podpisaćddddddd) umowę konsorcjum eeeeeee) zrzeszyćfffffff) się z innym bankiem ggggggg) zrzeszyćhhhhhhh) się z bankiem zrzeszającym iiiiiii) zrzeszyćjjjjjjj) się z BGŻ S.A. Umowę rachunku bankowego może wypowiedzieć: kkkkkkk) każda ze stron w każdym czasie lllllll) żadna ze stron w dowolnym czasie…
… depozytów depozytariuszy oraz wypłaty pensji pracownikom bbbbbbbbbb) prowadzenie działalności tak aby bank mógł wykonaćcccccccccc) wszystkie zobowiązania w terminie Na należności wątpliwe tworzy się rezerwę: dddddddddd) 20% całej należności eeeeeeeeee) 50% całej należności ffffffffff) 100% całej należności Opcja call daje prawo do: gggggggggg) kupna instrumentu bazowego hhhhhhhhhh) sprzedaży instrumentu bazowego iiiiiiiiii) powtórnej negocjacji ceny instrumentu bazowego „Reguła przesunięć” zakłada, że: jjjjjjjjjj) terminom i kwotom płatności pasywów powinny odpowiadaćkkkkkkkkkk) odpowiednie terminy i kwoty aktywów w maksymalnie zbliżonych wartościach llllllllll) aktywna polityka inwestowania prowadzona przez bank powinna byćmmmmmmmmmm) tak zorganizowana, aby w przypadku chwilowych problemów z płynnością…
… według klasyfikacji NBP to: ssssssss) agregat określający tzw. bazę monetarną tttttttt) monety, banknoty, środki pieniężne na rachunkach a vista uuuuuuuu) monety, banknoty, środki pieniężne na rachunkach a vista oraz depozyty terminowe, rachunki oszczędnościowe oraz czeki podróżne Obecnie banknoty są: vvvvvvvv) pieniądzem mającym pokrycie w złocie (np. USD) wwwwwwww) pieniądzem podwartościowym xxxxxxxx) zastępczą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz