Przygotowania techniczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przygotowania techniczne - strona 1 Przygotowania techniczne - strona 2 Przygotowania techniczne - strona 3

Fragment notatki:

Przygotowania techniczne
Podstawowym elementem przygotowań technicznych jest urządzenie placu budo­wy, który musi być przystosowany do prowadzenia robót w kilku punktach jednocze­śnie. Jest to szczególnie ważne przy dużych obiektach liniowych, na przykład tunelach komunikacyjnych lub sieci tuneli metra. Plac budowy staje się wówczas głównym za­pleczem technicznym łączącym pomocnicze urządzenia rozproszone na trasie wzno­szonej budowli. Gdy mamy więc do czynienia z siecią różnych punktów dostawy i odbio­ru materiałów lub elementów budowlanych, a szczególnie znacznych mas wydobytego górotworu, wówczas powinniśmy wykorzystać matematyczne zasady programowania i optymalizacji transportu i pracy sprzętu budowlanego. Zarówno minimalizacja prze­wozów, jak i efektywne zagospodarowanie materiałów i elementów budowlanych czy też właściwe wykorzystanie sprzętu - to niezbędne czynniki do osiągnięcia dobrych efektywnych wyników budowy. Tylko w ten sposób można liczyć na minimalizację ko­sztów z zachowaniem dobrej jakości robót i ich bezpieczeństwa w różnych złożonych sytuacjach terenowych.
W warunkach budowy tuneli górskich przygotowanie budowy obejmuje wcięcia wy­kopów w skarpy w rejonach portali oraz lokalizację wyrobisk udostępniających - sztolni i szybów - wzdłuż trasy obiektu. Wyrobiska pomocnicze służą do rozszerzenia frontu pracy i powinny być rozmieszczone w najbardziej dogodnych warunkach topograficz­nych. Należy wybierać tereny dostępne, łatwe do zniwelowania, dogodne dla połączeń transportowych. Rozpoczęcie budowy z kilku miejsc jednocześnie znacznie przyspie­sza roboty, ale zwiększa koszty ich wykonania. Decyzje muszą więc być podejmowane niezwykle rozsądnie z pełnym uzasadnieniem ekonomicznym. Cała sieć placów budo­wy i ich połączeń drogowych wymagają bardzo dokładnego przystosowania zarówno do potrzeb budowy, jak i do możliwości realizacyjnych terenu. System musi działać niezawodnie i bezawaryjnie. Musi gwarantować pełne bezpieczeństwo robót
Sztolnie udostępniające jako tunele pomocnicze są budowane ze zboczy w układzie poprzecznym do osi zasadniczego tunelu lub równolegle z połączeniami poprzecznymi (rys. 8.1). Wejście do sztolni powinno być dogodne ze względu na transport i dobre zabezpieczenie przed osuwiskami lub lawinami, które mogą się pojawić na wybranych do zagospodarowania zboczach. W terenie niedostępnym lub niedogodnym dla sztolni wykonujemy szyby jako wyrobiska pionowe lub pochylnie rozmieszczone w pobliżu osi tunelu z ewentualnymi krótkimi odcinkami sztolni udostępniających główne wyro­bisko (rys. 8.2). Szyby są często wykorzystywane jako stałe obiekty usprawniające prze­wietrzanie tuneli, toteż ich budowa powinna spełniać wiele szczególnych wymagań, dotyczących ich stabilności, właściwego funkcjonowania czy bezpieczeństwa. Podsta­wową różnicą między sztolniami a szybami jest organizacja transportu, zwłaszcza wy­wóz odspojonej skały zwanej urobkiem. W systemie sztolni transport urobku odbywa się środkami transportu poziomego od czoła frontu roboczego do wysypiska włącznie. W przypadku szybów mamy do czynienia z tak zwanym transportem łamanym; pozio­mym w wyrobiskach głównych i sztolniach, pionowym w szybie i ponownie poziomym na placu budowy. W transporcie łamanym musi być zorganizowany system przeładun­ków w tak zwanym podszybiu i nadszybiu. Są to bardzo wyspecjalizowane urządzenia przeładowcze na ogół decydujące o wydajności całego transportu. Wymagają więc ma­ksymalnej mechanizacji i automatyzacji procesów przeładunkowych.

(…)

… wystę­pują podczas re^iazywania istniejącego transportu miejskiego i lokalnego dojazdu do poszczególnych posesji. Zapewnienie ciągłości transportu i możliwości dojazdów, to zadanie niezwykle złożone, szczególnie gdy budujemy obiekty podziemne metodami odkrywkowymi. Co prawda, dodatkowe koszty wynikające z objazdów, przesiadek na trasach transportu wahadłowego lub dodatkowych dojść do środków transportu…
… na ograniczenia terenowe trzeba raczej przewidywać większą liczbę ma­łych wyspecjalizowanych placów budowy, na przykład plac jako wysypisko, poligon przygotowania betonu, zbrojenia betonu i prefabrykatów, płac składowania materiałów i elementów budowlanych itd.
Funkcjonowanie placów budowy i dróg dojazdowych nie mogą stwarzać zagroże­nia dla otoczenia lub nadmiernie zakłócać środowisko…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz