Prace przygotowawcze i kontrolne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prace przygotowawcze i kontrolne - strona 1 Prace przygotowawcze i kontrolne - strona 2

Fragment notatki:

Prace przygotowawcze i kontrolne
Prace przygotowawcze obejmują dwa rodzaje podstawowych prac terenowych:
• pomiary geodezyjne,
* przygotowania techniczne.
Niezależnie od metody wykonania budowli podziemnej musimy przewidzieć dwa rodzaje placów budowy. Jeden, a czasami nawet kilka placów o charakterze ogólnego zaplecza technicznego, a więc socjalna baza dla pracowników, park maszynowy, baza transportu, magazyny materiałów budowlanych i pomocniczych oraz warsztaty usłu­gowe. Są one lokalizowane w dogodnych warunkach w pobliżu budowy. Należy rów­nież przewidzieć pomocnicze place budowy związane bezpośrednio z wykonywaniem wyrobisk podziemnych lub wykopów. Są to tereny położone u wlotów do tuneli i sztolni bądź w otoczeniu szybów i wykopów. Tereny te wymagają przygotowania techniczne­go, a mianowicie wyrównania terenu, inwentaryzacji i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia oraz dodatkowego wyposażenia koniecznego podczas budowy obiektu podziemnego.
Głównym celem wszelkich działań przygotowawczych jest zapewnienie sprawne­go, efektywnego przebiegu wykonawstwa robót z zachowaniem bezpieczeństwa i hi­gieny pracy. Ma to znaczenie ze względu na wyjątkowo trudne warunki budowy obiek­tów podziemnych, a zwłaszcza ze względu na bardzo duże naturalne zagrożenie robót. Istotnym elementem prowadzonych robót podziemnych jest zachowanie równowagi eko­logicznej środowiska. Całość robót musi więc być bardzo dobrze przygotowana, a w pro­cesie ich wykonania trzeba zapewnić bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowości prze­biegu poszczególnych etapów realizacji budowy.
Skutecznym narzędziem sterowania procesem realizacyjnym są aktualne informa­cje wynikające z pomiarów, które należy wykonywać zarówno na etapie prac przygo­towawczych, jak i w czasie trwania budowy jako prace kontrolne. Wyniki pomiarów należy dokładnie analizować, a następnie na ich podstawie, formułować wnioski co do dalszego przebiegu realizacji budowy. Rodzaj i zakres pomiarów powinien być przy­stosowany do potrzeb wynikających ze złożoności warunków terenowych, zwłaszcza geotechnicznych i wodnych oraz z wielkości i odpowiedzialności wykonywanej budowli. Im trudniejsza, bardziej odpowiedzialna sytuacja, tym większy zakres pomiarów spe­cjalistycznych należy przewidzieć.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz