Głebienie szybu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Głebienie szybu - strona 1 Głebienie szybu - strona 2 Głebienie szybu - strona 3

Fragment notatki:

Głębienie szybu
Głębienie wyrobisk pionowych wiąże się z udostępnieniem zasadniczego obiektu podziemnego albo w czasie jego budowy w celu uzyskania frontu robót, albo na cały czas eksploatacji jako wyrobisko transportowe, wentylacyjne czy też odwadniające. Najczęściej dąży się do połączenia zadań szybów tymczasowych z przeznaczeniem szy­bów stałych. Oprócz szybów wykonuje się mniejsze wyrobiska pionowe zwane szybi­kami lub studniami. Technologia wykonywania wyrobisk pionowych jest też przysto­sowywana do budowy tzw. pochylni, czyli wyrobisk pośrednich między sztolniami a szybami.
Wielkość poprzecznego przekroju szybu wyznacza się na podstawie gabarytów wy­posażenia urządzeń koniecznych podczas budowy obiektu podziemnego lub w czasie jego eksploatacji. W przekroju tym należy przewidzieć takie niezbędne wyposażenie techniczne jak:
• urządzenia dźwigowe lub windy do transportu urobku, materiałów budowlanych, ludzi i sprzętu,
■ schody awaryjne do ewakuacji ludzi w przypadku przerwy w dostawie energii elek­trycznej lub innych zagrożeń,
• przewody instalacyjne: kable, rury wentylacyjne, wodne, sprężonego powietrza itp.,
■ wydzielone fragmenty przekroju w postaci kominów czy przewodów do transpor­tu materiałów długich nie mieszczących się w klatkach dźwigu lub windy (desek i stem­pli, rur, segmentów uiządzeń itd).
Szybom w obudowie stałej: żeliwnej, żelbetowej, betonowej lub murowanej nadaje się kształt kołowy przystosowany do osiowo-symetrycznego, dużego ciśnienia góro­tworu i wody. Przekrój taki jest też najbardziej korzystny pod względem wielkości jego pow ierzchni przypadającej na jednostkę obwodu obudowy. Szybom o małych wymia­rach, szybikom i studniom drążonym tylko na okres budowy obiektu podziemnego nada­jemy kształty prostokątne, wygodne zarówno ze względu na zagospodarowanie ich prze­strzeni urządzeniami, jak i ich zabezpieczenia drewnianą obudową typu ramowego. Głę­bokość wyrobiska w obudowie drewnianej nie powinna przekraczać 20 m.
Szyb na powierzchni terenu zwieńcza nadszybie, a u dołu kończy się podszybiem i rząpiem. Nadszybie jest przystosowane do transportu i przeładunku urobku oraz ma­teriałów budowlanych. Zależnie od czasu trwania budowy i koniecznej wydajności trans­portu szybowego wykorzystuje się różne rodzaje urządzeń wyciągowych:
• wieże wyciągowe typu prowizorycznego, używane w czasie głębienia szybu,
• wciągarki do robót budowlanych,
• wieże wyciągowe typu górniczego.
Różne też może być wyposażenie urządzeń wyciągowych: kubły, skipy, klatki dźwi­gowe lub kabiny wind. Kubły - to pojemniki tymczasowe używane w czasie budowy szybu. Skipy sąrxjerrmikami przystosowanymi do masowego transportu urobku sypa­nego luzem. Można je wykorzystać do transportu materiałów, ale bez możliwości prze­wożenia ludzi. Klatki dźwigowe i kabiny wind służą do transportu ludzi, materiałów, sprzętu i urobku w pojemnikach, np. wózkach. Klatki i kabiny poruszają się po prowa­dnicach, które gwarantują bezpieczeństwo ruchu i zahamowanie, zawieszenie urządze­nia na dowolnej wysokości w razie mało prawdopodobnego zerwania liny wyciągo­wej. Podszybie jest to poszerzone poziome wyrobisko wokół szybu na poziomie doce­lowej budowli podziemnej. Jest ono uzbrojone w zespół urządzeń do sprawnego przeładunku urobku i materiałów budowlanych, a także pojazdów w tzw. łamanym sy­stemie transportu pionowego i poziomego. Minidworzec podszybia bywa często cał­kowicie zautomatyzowany, ponieważ on często decyduje o wydajności całego trans­portu. Rząpie - to najniżej położona część szybu i przyległych wyrobisk, a służy jako zbiornik spływających tu wód podziemnych. Stąd woda jest przepompowywana na po­wierzchnię terenu do systemu jej odprowadzenia. W odróżnieniu od sztolni, które przebiegają w określonym stosunkowo mało zmien­nym górotworze, szyby przecinają wiele zróżnicowanych warstw gruntowych i skal­nych z różnym stopniem zawodnienia. Często przed przystąpieniem do głębienia szy­bu musimy dokonać niektórych zabiegów umożliwiających prowadzenie robót. Należą do nich:

(…)

… stałej obudowy szybu.
Głębienie szybu rozpoczynamy od wykonania wykopu, w którym instalujemy jego głowicę, zwieńczenie stabilizujące układ obudowa-górotwór. Szeroko przestrzenny wykop ze skarpami zabezpieczonymi przed wodami opadowymi wykonuje się ponad poziomem wód gruntowych. Zlokalizowane w wykopie zwieńczenie - to betonowy lub żelbetowy wieniec (najczęściej pierścień) dla konstrukcji szybu stałego (rys. 9.30), a wielokrotna rama z okrąglaków dla szybu tymczasowego w obudowie drewnianej (rys. 9.31). Po wykonaniu głowicy pod jej osłoną pogłębiamy wykop w granicach jednego metra i ustawiamy pierwszy segment szalowania jego skarp, ociosów. Szalowanie wy­kopu składa się z dwóch ram drewnianych lub pierścieni metalowych ustawionych w górną; i dolnej części wykopu jako jego rozparcie oraz z deskowania…
… i zmon­tować w pozycji poziomej z przyleganiem do konturu wykopu. Ramy i pierścienie roz­pierające szalowanie są podwieszane systematycznie bezpośrednio lub pośrednio do głowicy szybu. Według podanej zasady wykonuje sią szyby tymczasowe w obudowie drewnianej na całej ich głębokości.
W przypadku szybów stałych po zgłębieniu wykopu do około 12 m wykonujemy segment obudowy stałej żelbetowej, betonowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz