Przeznaczenie osadów - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeznaczenie osadów - wykład - strona 1 Przeznaczenie osadów - wykład - strona 2 Przeznaczenie osadów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Skład osadów ściekowych warunkujący ich wykorzystanie.
O przeznaczeniu osadów decyduje zawartość w nich:
substancji organicznych,
mineralnych substancji nawożeniowych,
metali ciężkich,
szkodliwych i toksycznych związków organicznych,
organizmów chorobotwórczych.
Substancje organiczne - osady niestabilizowane zawierają 75-85% subst. org., a osady stabilizowane (brak zdolności do gnicia) 30-50% w przeliczeniu na suchą masę. Ich zawartość określa wartość opałową, także jako potencjalne źródło gazu uzyskiwanego podczas fermentacji. W czasie stabilizacji spada o połowę ich zawartość, w warunkach obniżonego stężenia tlenu - stabilizacja ma na celu obniżenie zawartości łatwo przetwarzalnej subst.org., a pozostawienie tylko stabilnej części subst. org.
Substancje nawożeniowe - osady zawierające znane ilości azotu, fosforu i wapnia oraz szereg makro- i mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin. Zawartość tych składników z wyjątkiem potasu jest ponad 1,5x większa niż w dobrej jakości oborniku. Niska zawartość potasu jest zawiązana z wysoką rozpuszczalnością jego soli i przeprowadzeniu ich do ścieków. Metale ciężkie - czynnik limitujący możliwość wykorzystania osadów ściekowych do celów gospodarczych. Przy możliwości ich bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania należy brać pod uwagę:
dopuszczalne stęż. metali ciężkich w osadach ściekowych przeznaczonych do wykorzystania rolniczego,
dopuszczalne stęż. metali ciężkich w glebach na których na być stosowany osad,
dopuszczalne roczne ilości metali ciężkich, które mogą być wprowadzone do gleb z uwzględnieniem 10-cioletniego okresu.
Nierolnicze, przyrodnicze wykorzystanie to stosowanie na terenach zdegradowanych takich jak: wyrobiska, wysypiska, hałdy, formowanie skarp i nasypów, a także łatwe nawożenie terenów zieleni miejskiej.
Szkodliwe i toksyczne zawiązki organiczne - w przeważającej ilości osadów ściekowych, a szczególnie pochodzących z nowoczesnych oczyszczalni ścieków, stężenie toksycznych związków organicznych jest bardzo małe i nie stwarzają one niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Wskazane jest jednak monitorowanie obecności i stężeń tych związków w osadach wykorzystywanych rolniczo, gdyż nie do końca jest znany czas ich biodegradacji i fitodostępności.
Organizmy chorobotwórcze - obecne w ściekach wirusy, bakterie, pierwotniaki, grzyby i jaja helmintów w znacznym stopniu przechodzą ze ścieków osadów. Jednak tylko nieznaczny procent stanowią org., chorobotwórcze. Skład mikrobiol. osadów zależy od składu ścieków, a ten z kolei od stanu zdrowotnego mieszkańców, warunków sanitarnych, ilości zużywanej wody na jednego mieszkańca, a także gęstości zaludnienia. Można przyjąć, że biologiczny skład osadów jest odzwierciedleniem zdrowia mieszkańców, zagrożenia epidemiologicznego obszaru, z którego ścieki odpływają do oczyszczalni.

(…)

… m mikrobiologicznej i stabilizacji nietoksycznych produktów końcowych.
Bioremediacja In i ex situ (ex situ -poza miejscem gdzie to skażenie powstało , przeniesienie materiału skażonego)
Zanieszczyszczenia :
1.Nieorganiczne
-radionuklidy
-metale ciężkie np. Cd Hg Ag Co Pb Cu Cr Fe
-azotany azotyny i fosfórany(eutrofizacja)
-cyjanki
-azbest
2.Organiczne
-biodegradowalne ścieki, odcieki, odpady domowe i komunalne
-odpady petrochemiczne: BTEX(benzen, toluen, ksylen, etylobenzen),olej , ropa, subst. ropopochodne nie ulegają łatwo degradacji
-syntetyczne: PAHs (poliaromatyczne węglowodory)- wielopierścieniowe pestycydy, organiczne halogeny
3.Biologiczne-patogeny : bakterie, wirusy
4. gazowe
-tlenki NO, SO2, CO2, metan
-chlorowęglany, lotne zw. Org. VOCs
-cząstkowe zanieczyszczenia

… dla warunków krajowych w przeliczenie na 1kg suchej masy osadu.
Bakterie
Większość występujących w osadach patogenów bakteryjnych należy do rodzajów:
Salmonella - pałeczka powodująca zakażenia przewodu pokarmowego,
Shigella - powoduje czerwonkę,
Campylobacter - powoduje biegunkę, nieżyt żołądka, niekiedy posocznicę.
W osadach oznacza się także liczebność tzw. bakterii kałowych np. E. coli.
Wirusy
Ponad 110…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz