Osad do przeróbki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osad do przeróbki - wykład - strona 1 Osad do przeróbki - wykład - strona 2 Osad do przeróbki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Osa d do przeróbki    Osady  ściekowe powstające w oczyszczalni muszą być przetworzone na  nieszkodliwe produkty ko ńcowe a następnie usunięte z terenu oczyszczalni.        Osady powstaj ące w oczyszczalni muszą być przetworzone na nieszkodliwe  produkty ko ńcowe i usunięte z terenu oczyszczalni.  Metody  „magazynowania”  osadu w oczyszczalni, jaskrawo widoczne w wielu  obiektach, s ą rażącym przykładem bezmyślności i beztroski projektantów.  Operatorowi oczyszczalni zostawia si ę więc problem bardzo trudny, a najczęściej  niemo żliwy do rozwiązania we własnym zakresie.    Osad wst ępny  powstaje w wyniku sedymentacji łatwo opadających zawiesin  w osadniku wst ępnym. Usuwa się zwykle w ten sposób prawie 60% zawiesiny  ogólnej i 30% zanieczyszczeń określanych parametrem BZT5. Stosowane chemiczne  wspomaganie sedymentacji wst ępnej poprawia efekty usuwania BZT5 do 60%, ale w  konsekwencji zwi ększa ogólną ilość osadów powstających w oczyszczalni – niekiedy  o 30%, st ąd wstępne strącanie nie jest powszechnie zalecane. Osad wstępny jest  dzi ś czasem cennym materiałem, z którego uzyskuje się niskocząsteczkowe kwasy  t łuszczowe zwane lotnymi (LKT). Uzyskane kwasy stanowią źródło węgla dla  mikroorganizmów podczas biologicznego oczyszczania ścieków.          Osad biologiczny tzn. wtórny (nadmierny)  powstaje jako wynik  biologicznego rozk ładu związków organicznych, nie usuniętych w osadniku  wst ępnym – czyli ok. 70% BZT5 ścieków surowych.    Osad nadmierny  stanowi ą komórki „przyrastającej” masy osadu czynnego i  pozosta łej po sedymentacji wstępnej zawiesiny ogólnej. W zależności od czasu  przetrzymania osadu (tzw. wieku osadu) w procesie biologicznym wytwarza si ę od  0,2 do 0,8 kg suchej masy osadu (s.m.) na 1 kg usuni ętego BZT5.    Sk ład osadów  jest ważny z powodu wyboru sposobu stabilizacji, możliwości  jego ostatecznego unieszkodliwiania, jest podstaw ą do oceny prawidłowości  przebiegu procesu stabilizacji oraz oceny stabilno ści osadu. Skład uzależniony jest  od rodzaju i ilo ści zanieczyszczeń usuwanych ze ścieków.      Rysunek 1Pozyskiwanie osadu nadmiernego (ON) z oczyszczania biologicznego            Osady  ściekowe można scharakteryzowa ć poprzez określenie masy  wydzielanego osadu w kilogramach suchej masy na dob ę (kg s.m./d), określenie  obj ętości wydzielonego osadu w m3 na dobę (m3/d), oraz w procentach natężenia  dop ływu ścieków (%).  Charakteryzowanie ilo

(…)

…: charakterystyka postaci wody
występującej w osadzie, opór właściwy osadu, podatność na odwodnienie, ciepło
spalania i wartość opałowa osadu, lepkość i charakterystyka płynięcia osadu (osad
przypomina swoją konsystencją ketczup i płynie inaczej niż woda).
Oznaczenia własności technologicznych osadów należą do grupy oznaczeń
specjalnych, praktycznie rzadko wykonywanych w eksploatacji oczyszczalni.
Istotnym…
… technologiczne decydują o podatności osadów do stabilizacji lub
ostatecznego unieszkodliwiania. Do nich należą: charakterystyka postaci wody
występującej w osadzie, opór właściwy osadu, podatność na odwodnienie, ciepło
spalania i wartość opałowa osadu, lepkość i charakterystyka płynięcia osadu (osad
przypomina swoją konsystencją ketczup i płynie inaczej niż woda).
Oznaczenia własności technologicznych osadów…
… masa, sucha masa organiczna, zawartość azotu, fosforu, potasu (N P K),
zawartość poszczególnych metali ciężkich oraz ich suma, kwasy lotne. Ponadto
wykonuje się oznaczenia biologiczne: liczba bakterii chorobotwórczych, pasożytów i
jaj pasożytów. Czasem oznacza się zawartość pestycydów, tłuszczy i białek.
Skład fizyczno-chemiczny osadów zależy od rodzaju i ilości ścieków
wprowadzanych do kanalizacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz