Przeciwdziałanie zagrożeniom na poziomie populacji i gatunku-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeciwdziałanie zagrożeniom na poziomie populacji i gatunku-opracowanie - strona 1 Przeciwdziałanie zagrożeniom na poziomie populacji i gatunku-opracowanie - strona 2 Przeciwdziałanie zagrożeniom na poziomie populacji i gatunku-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

XII. Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych - publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów. Ukazała się po raz pierwszy w 1963 roku. Ostatnia edycja Czerwonej Księgi (rok 2008) zawiera spis 44838 gatunków (ponad 32 tysiące gatunków zwierząt, ponad 12 tysięcy gatunków roślin oraz 3 gatunki grzybów), z których 16928 jest zagrożonych wyginięciem. Większość z nich uzyskała status zagrożonych w wyniku działalności człowieka. (LC- najmniejszej troski, NT- bliskie zagrożenia, VU- narażone, EN- zagrożone, CR- krytycznie zagrożone, EW- wymarłe na wolności, EX- wymarłe). Reintrodukcja - w biologii termin określający ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania, rodzimych gatunków zwierząt i roślin, kiedyś tam żyjących, lecz wcześniej wytępionych. Reintrodukcja jest środkiem do restytucji gatunku, tj. odbudowania jego populacji. Udanym przykładem może być reintrodukcja żubra, który do roku 1925 został niemal wytępiony (w Polsce ostatni żyjący na wolności żubr padł w roku 1919). Gatunek odratowano dzięki osobnikom zachowanym w ogrodach zoologicznych.
Zadania ogrodu botanicznego - do najważniejszych zadań współczesnych ogrodów botanicznych, poza naukowymi i dydaktycznymi, należy szeroko obecnie pojmowana edukacja, zwłaszcza w dziedzinie ochrony przyrody, oraz aktywna ochrona gatunków zagrożonych i ginących (gatunek), szczególnie tzw. ochrona ex situ polegająca na uprawie gatunków zagrożonych w ogrodach botanicznych, co niejednokrotnie zabezpiecza istnienie gatunku, którego naturalne siedliska zostały zniszczone przez człowieka. Zadania ogrodu zoologicznego - Ich zadania to obecnie hodowla oraz ochrona ginących i zagrożonych gatunków fauny. Te działania są równie istotne jak ochrona zwierząt i ich środowisk w naturze. Dla zwiększenia skuteczności ogrody zoologiczne łączą się w tzw. Światową Sieć ZOO. Szeroka współpraca międzynarodowa i skoordynowana hodowla, wymiana doświadczeń i zwierząt, prace badawcze i popularyzacja idei ochrony przyrody w społeczeństwie uważane są za podstawowe funkcje ogrodów zoologicznych w XXI wieku. Zadania banków genów - Do zadania banku genów w szczególności należą: gromadzenie i ocena genotypów roślin zagrożonych erozją genetyczną, przechowywanie w stanie żywym zebranych materiałów i udostępnianie ich hodowcom oraz na cele naukowe, dokumentowanie zgromadzonych kolekcji i upowszechnianie danych. XIII. Obszary chronione - większe lub mniejsze przestrzenie, na których cała przyroda lub jakiś jej składnik wyróżnia się wartościami naturalnymi lub estetycznymi; by zachować te wartości władze danego kraju, regionu lub innej jednostki administracyjnej wprowadziły specjalne zasady gospodarowania albo ograniczenia w użytkowaniu gruntów i prowadzeniu działalności gospodarczej lub innej.

(…)

… chronionych obszarów i obiektów można prowadzić biorąc pod uwagę różne kryteria. Najprostszym kryterium porządkującym jest kryterium chronologiczne, które pozwala wyróżnić: 1)chronione obszary: a) tradycyjne: parki narodowe i rezerwaty przyrody b) powstałe w latach siedemdziesiątych XX wieku: parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu c) wprowadzone dopiero obowiązującą ustawą o ochronie przyrody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz