Prof. dr hab. Robert Karaszewski

note /search

Wykład - czyny niedozwolone (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

CZYNY NIEDOZOWOLONE: Ex delicto - sytuacje, które ustawa określa i kwalifikuje jako bezprawne. Odpowiedzialność: - za własne czyny - art. 415 i 416, wiąże się z nią zdolność deliktowa - jest to możliwość do odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych za swe własne czyny, nie mają jej małolet...

Wykład - normy prawa cywilnego (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

. Normy PC (względnie i bezwzględnie wiążące) 1) NORMY BEZWZGLĘDNIE WIĄŻĄCE (imperatywne, ius cogens) - ich zastosowanie nie może być wyłączone lub ograniczone wolą (decyzją) stron, jak również odmiennym zwyczajem no art. 119 KC „terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez ...

Wykład - odpowiedzialność deliktowa (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854

Podstawowe zasady w odpowiedzialności deliktowej: - zasada winy - wina jest subiektywnym elementem odwołujący się do psychiki sprawcy, wina jest wyłączona gdy zachodzi niepoczytalność art. 425 - zasada ryzyka - jest to odpowiedzialność za skutek, oderwana od winy, nie bada się stanu psychicznego, ...

Wykład - podmioty stosunków cywilnoprawnych (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

Podmioty stosunków cywilnoprawnych KC mówi, że podmiotem stosunku cywilnoprawnego są: a. osoby fizyczne - atrybutem każdej osoby fizycznej jest zdolność prawna (możność bycia nosicielem [podmiotem] praw lub obowiązków), która przysługuje każdemu człowiekowi w takim samym zakresie. Zdolność prawn...

Wykład - umowa o dzieło, umowa zlecenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1610

UMOWA O DZIEŁO UMOWA ZLECENIE DEFINICJA KODEKSOWA Art.627 KC „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia” Art. 734 KC „Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynn...

Wykład - najem lokali (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

NAJEM LOKALI - ustawa z VI. 2001 o najmie lokali 1) najem lokali mieszkalnych - umowa ta zawarta musi być na czas nieokreślony lub na czas co najmniej 3ch lat. Rozwiązanie umowy - nie może zawierać warunku rozwiązującego, poza przypadkami ...

Odpowiedzialność Skarbu Państwa- wykład (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych SP odpowiada, jeżeli szkodę wyrządził funkcjonariusz państwowy. Pojęcie to obejmuje:  pracowników organów władzy państwowej, sędziów, prokuratorów i żołnierzy sił zbrojnych  osoby powołane w drodze wyboru d...

Wykład - prawo pierwokupu (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Prawo pierwokupu Prawo pierwokupu (art. 596 i n. KC) polega na tym, że określonemu podmiotowi przysługuje pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy, w razie gdyby jej właściciel zawarł umowę sprzedaży z innym podmiotem (może się także odnosić do spr...

Wykład - prekluzje (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Terminy zawite (PREKLUZYJNE) Terminy zawite (prekluzyjne) - terminy te zostały ustanowione przede wszystkim dla realizacji celów o doniosłości ogólnospołecznej lub dla silniejszej ochrony dłużników. Wskutek bezczynności uprawnionego. W ciągu określonego ustawą terminu następuje wygaśnięcie przys...