Prof. dr hab. inż. Roman Andrzej Gancarz

note /search

Aldehydy i ketony - grupa karbonylowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2632

ALDEHYDY I KETONY Grupa karbonylowa Wzory i nazwy aldehydów Właściwości fizyczne wybranych aldehydów i ketonów Nazewnictwo ketonów Struktura grupy karbonylowej REAKTYWNOŚĆ ALDEHYDÓW I KETONÓW Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej Addyc...

Alkeny - omówienie - Właściwość fizyczna

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

ALKENY Budowa i właściwości fizyczne alkenów Nazewnictwo alkenów Izomera Z-E alkenów Reguła Cahna-Ingola-Preloga Pierwszeństwo podstawników REAKCJE ALKENÓW 1. Hydrogenacja (uwodornienie) alkenów 2. Trwałośc alkenów na podstawie reakcji uwod...

Alkohole - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 938

ALKOHOLE Klasyfikacja i nomenklatura alkoholi Właściwości fizyczne wybranych alkoholi i fenoli Budowa grupy hydroksylowej w alkoholach Wiązania wodorowe tworzone przez cząsteczki alkoholi Alkohole jako słabe kwasy Alkohole jako sł...

Aminy - Klasyfikacja, nazewnictwo, rzędowość

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

AMINY Klasyfikacja, nazewnictwo Rzędowośc amin Właściwości fizyko-chemiczne wybranych amin Aminy alifatyczne i aromatyczne Nomenklatura systematyczna i zwyczajowa Budowa i reaktywnośc amin Zasadowośc amin Porównanie zasadowości amin Aminy jako nukleofile Substytucja nukleofilowa i reakcja...

Fluorowce pochodne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

FLUOROWCOWE POCHODNE WĘGLOWODORÓW NAZEWNICTWO, KLASYFIKACJA I WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE -Halogenki alkilowe -halogenki winylowe -halogenki arylowe -halogenki acylowe Przykłady halogenków Budowa i reaktywnośc REAKCJE SUBSTYTUCJI NUKLEOFILOWEJ...

Kwasy karboksylowe i ich pochodne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1274

KWASY KARBOKSYLOWE I ICH POCHODNE Nazwy zwyczajowe i systematyczne wybranych kwasów karboksylowych Struktura grupy karboksylowej Właściwości fizyczne wybranych kwasów karboksylowych Reakcje kwasów karboksylowych z metalami i z zasad...

Podstawy chemii organicznej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1638

PODSTAWY CHEMII ORGANICZNEJ CHC 0131w Podstawy chemii organicznej Rok akademicki 2009/2010, czwartek, godz. 915-1100, sala 310/A-2 Dr hab. inŜ. Bogdan Boduszek, e-mail: bogdan.boduszek@pwr.wroc.pl HARMONOGRAM WYKŁADÓW 1. 1.10.09-Struktura związków organicznych: typy wiązań, hybrydyzacja, izom...

Stereoizomeria - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1029

STEREOIZOMERIA Chiralnośc i enancjomeria Podstawowe definicje ---stereoizomery ---obiekty chiralne ---enancjomery ---centrum stereogeniczne ---racemat (równocząsteczkowa mieszanina enancjomerów) 1. Centra stereogeniczne; chiralnośc czą...

Węglowodory nasycone - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

WĘGLOWODORY NASYCONE ALKANY I CYKLOALKANY Szereg homologiczny alkanów Izomeria szkieletowa WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE ALKANÓW BUDOWA ALKANÓW; nazwy grup funkcyjnych KONFORMACJE De...

Związki aromatyczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1274

ZWIĄZKI AROMATYCZNE Węglowodory aromatyczne 1. Budowa benzenu 2.Trwałość pierścienia benzenowego 3. Kryteria aromatyczności (reguła Hückla) 4. Przykłady wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 5. Aromatyczne związki h...