Węglowodory nasycone - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Węglowodory nasycone - omówienie  - strona 1 Węglowodory nasycone - omówienie  - strona 2 Węglowodory nasycone - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

WĘGLOWODORY NASYCONE
ALKANY I CYKLOALKANY
Szereg homologiczny alkanów
Izomeria szkieletowa
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE ALKANÓW
BUDOWA ALKANÓW; nazwy grup funkcyjnych
KONFORMACJE
Definicja konformacji
Konformacje etanu
Projekcja Newmana
Konformery
Konformacja naprzemianległa (trwała) i naprzeciwległa (nietrwała)
Opozycja wiązań
NapręŜenie torsyjne (napręŜenie Pitzera)
KONFORMACJE CYKLOALKANÓW
Analiza konfirmacyjna cykloheksanu
Izomery, konformacje: rozróŜnienie
NAZEWNICTWO SYSTEMATYCZNE ALKANÓW I ICH POCHODNYCH
IZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
Izomeria konfiguracyjna
Podstawowa klasyfikacja izomerów
Izomerami nazywamy związki posiadające ten sam wzór sumaryczny, lecz inną strukturę
cząsteczek; nie jest moŜliwe przekształcenie z jednej formy w drugą na skutek obrotu wokół
wiązań pojedynczych.
Izomery konstytucyjne:
Związki róŜnią się sposobem lub kolejnością połączenia atomów
---izomery funkcyjne (metamery); róŜny rodzaj grupy funkcyjnej
---izomery szkieletowe; róŜny kształt łańcucha węglowego
---izomery połoŜeniowe; identyczny szkielet; róŜne połoŜenie podstawnika
Izomery konfiguracyjne (stereoizomery, izomery przestrzenne):
Związki mają identyczną kolejność kolejność sposób połączenia atomów, ale róŜnią
się ułoŜeniem atomów w przestrzeni
---izomery cis-trans
---izomery Z-E
---diastereoizomery
---enancjomery
REAKCJE CHEMICZNE ALKANÓW
Spalanie węglowodorów węglowodorów obecności tlenu:
Reakcje alkanów z chlorem
Mechanizm wolnorodnikowego chlorowania metanu
Wolnorodnikowe fluorowcowanie alkanów – selektywność reakcji
TRWAŁOŚĆ WOLNYCH RODNIKÓW
Mechanizm wolnorodnikowego bromowania izobutanu
METODY OTRZYMYWANIA ALKANÓW W LABORATORIUM
Otrzymywanie metanu:
Al4C3 + 12 H2O = 4 Al(OH)3 + 3 CH4
ALKANY W PRZYRODZIE
Przemysłowe znaczenie alkanów; ropa naftowa i gaz ziemny
Gaz syntezowy
Metoda Fischera-Tropscha
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz