Procedura budżetowa - Zakład budżetowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura budżetowa - Zakład budżetowy - strona 1 Procedura budżetowa - Zakład budżetowy - strona 2 Procedura budżetowa - Zakład budżetowy - strona 3

Fragment notatki:

Procedura budżetowa.
Jest to całokształt prawnie określonych zasad postępowania z budżetem - sporządzeniem, wykonaniem oraz kontrolą ex post . Odpowiednio wyodrębnia się fazy procedury budżetowej: ustalanie budżetu, wykonywanie budżetu oraz kontrola wykonania budżetu. Ustalanie budżetu
MF wydaje rozporządzenie określające szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa
MF opracowuje jednolity dokument - projekt ustawy budżetowej - włączając dochody i wydatki proponowane przez takie organy jak Kancelarie Sejmu, Senatu i Prezydenta, TK, RPO, KRRiTv, SN, NIK, KBW, PIP, GIODO, IPN, KRS; dokument przedkłada RM.
RM rozstrzyga sprawy sporne oraz uchwala projekt ustawy budżetowej i do 30.09 przedkłada go Sejmowi. Jeżeli nie jest w stanie - przedkłada projekt prowizorium.
Prowizorium jest to plan mniej szczegółowy, uchwalany na czas krótszy niż budżet oraz tracący moc obowiązującą w momencie uchwalenia budżetu.
Pierwsze czytanie w Sejmie; musi odbyć się na posiedzeniu plenarnym, z exposé występuje MF; kończy się odesłaniem projektu do komisji.
Prace w komisjach - odbywają się we wszystkich komisjach sejmowych
Drugie czytanie; nie może odbyć się wcześniej niż 7 dnia od doręczenia posłom sprawozdania komisji; obejmuje ono debatę nad projektem oraz zgłaszanie poprawek i wniosków; Sejm może w celu rozpatrzenia poprawek odesłać projekt z powrotem do komisji; w innym wypadku następuje trzecie czytanie.
Trzecie czytanie obejmuje przedstawienie przez posła-sprawozdawcę dodatkowego sprawozdania komisji (jeżeli projekt był ponownie skierowany) bądź poprawek i wniosków zgłaszanych podczas drugiego czytania. Uchwalenie ustawy odbywa się większością zwykłą przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Sejm może zmieniać projekt ustawy, z wyjątkiem ustalenia większego deficytu niż przewidziany w projekcie.
Marszałek Sejmu przesyła uchwaloną ustawę do Senatu, gdzie jest kierowana do komisji. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowują projekt uchwały Senatu.
Senat może wprowadzić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia przekazania jej Senatowi. Senat może przyjąć również ustawę bez zmian, lecz nie może jej odrzucić.
Jeżeli Senat nie wprowadzi poprawek do ustawy, przekazywana jest Prezydentowi do podpisu.
Jeżeli Senat przyjmie poprawki, wraca ona do Sejmu, który po rozpatrzeniu poprawek przez komisje przyjmuje je w całości lub w części albo odrzuca. Po głosowaniu nad poprawkami ustawa jest przekazywana Prezydentowi do podpisu.
Prezydent podpisuje w ciągu 7 dni ustawę budżetową (lub prowizorium). Może zwrócić się do TK z pytaniem w sprawie zgodności z Konstytucją. TK orzeka w ciągu 2 miesięcy.


(…)

… budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi do podpisu, może on w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.
U.f.p. określa treść ustawy budżetowej, która zawiera prognozę dochodów, limit wydatków, oraz:
deficyt budżetu oraz źródła jego pokrycia
limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych
przychody i rozchody budżetu państwa
rozchody obejmujące prefinansowanie zadań przeznaczonych do finansowania ze środków UE
dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań zleconych odrębnymi ustawami
zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
plany finansowe państwowych funduszy celowych
plany finansowe niektórych jednostek podsektora rządowego
wykaz programów wieloletnich
wykaz inwestycji wieloletnich
wykaz wydatków budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z UE
wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty dotacji
wykaz wieloletnich limitów zobowiązań w kolejnych latach realizacji NPR oraz ich limitów w kolejnych latach realizacji NPR
zestawienie projektów i programów realizowanych ze środków stanowiących wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz z niektórych środków pochodzących z UE
zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności
Do projektu ustawy przedkładanej Sejmowi…
…:
tych, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych
przeznaczonych na finansowanie zadań, programów, projektów realizowanych ze środków innych niż daniny publiczne oraz z wpływów osiągniętych ze sprzedaży wyrobów i świadczenia usług przez jednostki sektora finansów publicznych
tych, których źródłem finansowania są dochody własne państwowych jednostek budżetowych
zgromadzone na rachunkach…
… funduszy motywacyjnych.
Do 15 grudnia RM może ustalić, zgodnie z opinią komisji, wykaz innych wydatków, które nie wygasają.
Co do zasady Sejm może dokonywać zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, z ograniczeniami podobnymi do jego uchwalania. Zmiany polegają na przenoszeniu planowanych wydatków pomiędzy określonymi przedziałkami klasyfikacji budżetowej. Dysponenci mogą dokonywać przeniesień w ramach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz