Procedura budżetowa w odniesieniu do budżetu państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura budżetowa w odniesieniu do budżetu państwa - strona 1 Procedura budżetowa w odniesieniu do budżetu państwa - strona 2 Procedura budżetowa w odniesieniu do budżetu państwa - strona 3

Fragment notatki:

Procedura budżetowa w odniesieniu do budżetu państwa.  
Procedura budżetowa jest całokształt działań związanych z ustalaniem, wykonywaniem i kontrolą budżetową. jest to proces bardzo rozciągnięty w czasie. Trwa 3 lata. Etapy i czynności związane z procedurą budżetowa są określone przepisami. Fazy budżetowe: 1) ustalanie budżetu:
*przygotowanie projektu budżetu- tworzenie budżetu jako planu, określenie jego dochodów i wydatków zarówno w kwotach szczegółowych jak i globalnych, leży to w kompetencji organów administracji rządowej, ostateczny kształt budżetu będzie rezultatem woli parlamentu *uchwalanie budżetu- otwiera je przekazanie przez rząd parlamentowi przygotowanego projektu budżetowego, kończy zaś publikacja ustawy budżetowej.
2)wykonywanie budżetu (wykonawcami budżetu są przede wszystkim organy administr państwowej i podległe im państwowe jednostki organizacyjne, dokonywanie zmian *w obowiązującym budżecie przez parlament oraz parlamentarna kontrola procesu wykonania budżetu w trakcie jego trwania.
gromadzenie dochodów
*dokonywanie wydatków zgodnie z obowiązującym planem budżetowym
3)kontrola budżetowa:
*sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu
*kontrola sejmowa (parlament udziela lub nie absolutorium).
Ustalanie budżetu- a)przygotowanie projektu budżetu:
-wydanie przez Ministra Finansów noty budżetowej określająca szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa, ma formę rozporządzenia Ministra Finansów, adresatem są wszyscy dysponenci części budżetu państwa.
o ostatecznym kształcie projektowanych dochodów i wydatków poszczególnych części decyduje Minister Finansów. Jednak w przypadku np. Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, TK, RzPO, SA, NSA itd. włącza bez ingerencji proponowane przez te podmioty dochody i wydatki do projektu budżetu.
-projekt ustawy budżetowej jako jednolity dokument opracowywany jest przez Ministra Finansów, ustala on też proponowane subwencje dla jednostek samorządu teryt. i zbiorczą kwotę tych subwencji włącza do projektu budżetu państwa, wraz z uzasadnieniem i wykazem spraw spornych projekt przedkładany jest RM
-RM rozstrzyga sprawy sporne, uchwala projekt ustawy budżetowej, RM przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok następny, jeżeli z ważnych przyczyn RM nie mogła przedstawić Sejmowi i Senatowi projektu ustawy budżetowej we wskazanym terminie (do 30 września) zobowiązana jest przedstawić projekt ustawy o prowizorium budżetowym
Prowizorium budżetowe to plan gospodarki finansowej państwa, jest to plan mniej szczegółowy od budżetu, uchwalany zazwyczaj na miesiąc bądź kwartał, przestaje obowiązywać z chwilą wejścia w życie ustawy budżetowej, posłużyć się nim można tylko raz.


(…)

… uznała za zgodną z Konstytucją. Odmawia zaś gdy TK uznała ją za niezgodną. Po podpisaniu ustawy budżetowej prezydent zarządza jej ogłoszenie w dzienniku Ustaw RP. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.
Wykonywanie budżetu - w jego toku…
… na posiedzeniu plenarnym Sejmu, obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę z tzw. expose przez Ministra Finansów, treścią może być udzielenie przez wnioskodawcę odpowiedzi na pytania posłów i debata w sprawie ogólnych założeń projektu ustawy, kończy się ono odesłaniem projektu do komisji sejmowych, prace komisji sejmowych odbywają się praktycznie we wszystkich komisjach problemowych Sejmu.
2 czytanie…
… państwa. Sprawozdanie musi zawierać dane dotyczące dochodów wydatków nadwyżki lub deficytu sektora finansów publ., dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu państwa, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych oraz państwowych funduszy celowych., musi omawiać wykonanie budżetu państwa, z uwzględnieniem różnic między budżetem uchwalonym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz