Tryb uchwalania budżetu państw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb uchwalania budżetu państw - strona 1 Tryb uchwalania budżetu państw - strona 2 Tryb uchwalania budżetu państw - strona 3

Fragment notatki:

Tryb uchwalania budżetu  państwa. Wykonywanie i kontrola  wykonania budżetu państwa. •procedura właściwa dla uchwalania  ustaw •zawiera ona jednak odstępstwa od  zwykłego trybu ustawodawczego Inicjatywa ustawodawcza • Ustawy: art. 118 Konstytucji RP: posłowie, Senat,  Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Ministrów, grupa co  najmniej 100 000 obywateli; • Ustawa budżetowa: art. 221 Konstytucji RP: „Inicjatywa  ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o  prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej,  (…) przysługuje wyłącznie  Radzie Ministrów ”. Założenia projektu budżetu • Przedstawiane przez Ministra Finansów Radzie Ministrów  • Uwzględniają ustalenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa  oraz w Programie Konwergencji • Brak wskazań ustawowych co do terminu przedstawienia założeń, a także co  do treści (poza obowiązkiem uwzględnienia ustaleń WPFP oraz Programu  Konwergencji) • Zawierają dane makroekonomiczne dotyczące przewidywanego  kształtowania się wielkości dochodów, wydatków, PKB, inflacji i innych  wskaźników istotnych dla wyznaczenia granic dochodów i wydatków w  przyszłym roku budżetowym.  Przygotowanie projektu budżetu • Odbywa się na zasadach określonych w wydawanym corocznie  rozporządzeniu Ministra Finansów  na podst. art. 138 ust. 6 u.f.p. – tzw.  nocie budżetowej,  określającej szczegółowy sposób, tryb i terminy  opracowania materiałów przez poszczególnych dysponentów części  budżetowych. • Dysponenci części budżetowych opracowują i przedstawiają Ministrowi  Finansów materiały do projektu ustawy budżetowej na zasadach  określonych w ww. rozporządzeniu. • Minister Finansów przedstawia projekt ustawy budżetowej na rok następny  wraz z uzasadnieniem Radzie Ministrów. art. 139 ust. 2 u.f.p. „Minister  Finansów   włącza   do  projektu  ustawy  budżetowej  dochody  i  wydatki  Kancelarii  Sejmu,  Kancelarii  Senatu,  Kancelarii  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sądu Najwyższego, Trybunału  Konstytucyjnego,  Krajowej  Rady  Sądownictwa,  sądownictwa  powszechnego  i  administracyjnego,  Najwyższej  Izby  Kontroli,  Rzecznika  Praw  Obywatelskich,  Rzecznika  Praw  Dziecka,  Krajowej  Rady  Radiofonii  i  Telewizji,  Generalnego  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  Instytutu  Pamięci  Narodowej  –  Komisji  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura  Wyborczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy”.  Uchwalenie projektu przez Radę  Ministrów i przedstawienie go Sejmowi • art. 141 ust. 1 u.f.p.: „Rada Ministrów uchwala projekt ustawy 

(…)


przedstawiona
do
podpisu,
Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni
zarządzić skrócenie kadencji Sejmu”.
Prowizorium budżetowe
art. 144 u.f.p.

W przypadku gdy Rada Ministrów przedkłada Sejmowi projekt ustawy o prowizorium budżetowym,
przepis art. 141 stosuje się odpowiednio. [art. 141 – RM uchwala projekt ustawy budżetowej i wraz z uzasadnieniem
przedstawia go Sejmowi do 30 września roku poprzedzającego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz