Prawo karne-podstawowe zagadnienia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne-podstawowe zagadnienia-opracowanie - strona 1 Prawo karne-podstawowe zagadnienia-opracowanie - strona 2 Prawo karne-podstawowe zagadnienia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Prawo karne
prawo karne materialne - uregulowane w Kodeksie Karnym (z 1997 roku), zawiera:
definicję przestępstwa
określa kiedy sprawca nie popełnia przestępstwa
rodzaje kar i zasady ich wymierzania
definicje poszczególnych przestępstw i wskazania jakie grożą za nie kary postępowanie (procedura) karne - Kodeks Postępowania Karnego (1997)
określa tryb postępowania w stosunku do obywatela, co do którego istnieje podejrzenie, że popełnił przestępstwo
określa jakie organy są właściwe i jakie czynności
gwarancje procesowe oskarżonego
prawo karne wykonawcze - Kodeks Karny Wykonawczy (1997)
określa w jaki sposób należy wykonywać orzeczone kary
określa zasady odbywania kary, przepustek, zwolnień, itp.
poza tym istnieją jeszcze
prawo karne wykroczeń
prawo karne skarbowe
przepisy karne w różnych ustawach
Przestępstwo - jest to:
czyn człowieka - psychofizyczny przebieg czynności osoby ludzkiej
bezprawny - tzn. zabroniony przez prawo; istnieje przepis, którego dyspozycja zakazuje takiego zachowania
karalny - zabroniony pod groźbą kary kryminalnej
karygodny - przestępstwem jest tylko taki czyn, którego stopień szkodliwości społecznej jest wyższy niż znikomy. Typy przestępstw wyliczonych w Kodeksie Karnym oparte są na założeniu, że są to czyny społecznie niebezpieczne. Ustawodawca przewidział, że mogą zdarzyć się czyny, które wyczerpią znamiona kodeksowe, ale ich szkodliwość jest atypowo niska. Kryterium społecznej szkodliwości czynu jest potrzebne m.in. przy wymiarze kary, a także przy ocenie, czy można skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania lub warunkowego zawieszenia kary.
społeczna szkodliwość czynu (art. 115 § 2), przy ocenie społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę:
rodzaj i charakter naruszonego dobra
rozmiary naruszonej lub grożącej szkody
sposób i okoliczności popełnienia czynu
wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków
postać zamiaru
motywację sprawcy
rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień naruszenia
w praktyce obciąża także działanie pod wpływem alkoholu
zawiniony - pojęcie winy budzi spory na gruncie prawa karnego; istnienie winy oznacza możność postawienia sprawcy zarzutu, że nie dał posłuchu obowiązującym normom prawnym, mimo że mógł zachować się zgodnie z prawem, więc nie każdy czyn jest przestępstwem, sprawcy należy wykazać winę
Przestępstwa
zbrodnie
czyny zabronione, zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 lub surowszy


(…)

… przestępstwa
popełnienie przestępstwa z osobą nieletnią lub pod wpływem alkoholu działa na niekorzyść sprawcy
nadzwyczajne złagodzenie kary
zaostrzenie kary - recydywa, zorganizowana grupa przestępcza
Instytucje probacyjne
w przypadku drobniejszych przestępstw jest możliwe warunkowe umorzenie postępowania karnego (w przypadku drobnej szkodliwości społecznej), próba od roku do dwóch lat
warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności do dwóch lat, ograniczenia wolności lub grzywny; zawieszenie: od dwóch do 5-ciu lat; można na sprawcę nałożyć różne obowiązki, np. naprawienia szkody, przeproszenia, poddania się leczeniu odwykowemu, itp.
Jeśli okres próby zakończy się pomyślnie następuje zatarcie skazania. Karę odwiesza się za podobne przestępstwo.
warunkowe przedterminowe zwolnienie
Przedawnienie…
… zabronione zagrożone grzywną powyżej 30-stu stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc, ale nie większą niż 3 lata
*istnieją jeszcze wykroczenia (nie są przestępstwami)
Sposób popełnienia czynu zabronionego
(art. 9 § 1)
Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeśli sprawca ma zamiar jego popełnienia, tj. chce go popełnić (zamiar bezpośredni) lub przewidując możliwość jego popełnienia, godzi się na to (zamiar ewentualny)
(art. 9 § 2)
Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo iż możliwość popełnienia takiego czynu przewidywał (lekkomyślność) lub mógł przewidzieć (niedbalstwo).
Zbrodnie można popełnić tylko umyślnie, zaś występek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz