Prawo cywilne - część ogólna - Prawo podmiotowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - część ogólna - Prawo podmiotowe  - strona 1

Fragment notatki:

Pochodzą z wykładów, które prowadził prof. dr hab. Mirosław Nazar na WPiA UMCS w Lublinie. Notatki składają się z 47 stron i poruszają między innymi takie zagadnienia jak: prawo podmiotowe i system prawny, definicja prawa podmiotowego, prawa bezwzględne i względne, prawa akcesoryjne, prawa majątkowe, prawa tymczasowe, kolizja praw podmiotowych, podmiotowość człowieka, zdolność prawna osób fizycznych, ochrona dóbr osobistych oraz konstrukcja osób prawnych.

PRAWO PODMIOTOWE
POJĘCIE PRAWA PODMIOTOWEGO
I. Koncepcja prawnonaturalna i system prawny
Prawo podmiotowe i system prawny
prawo podmiotowe to pewna korzystna dla jednostki sytuacja. Ideologie prawnonaturalne przyznają prymat podstawowym prawo podmiotowym nad prawem stanowionym, które jedynie stanowi instrument zabezpieczenia tych praw. Skrajny nurt pozytywistyczny uznaje „prawo podmiotowe" jako pochodne systemu norm stanowionych przez kompetentne organy państwowe;
Koncepcja umiarkowanego pozytywizmu → najbliższa zasadom państwa praworządnego → uznaje priorytet norm prawa stanowionego przez kompetentne i demo­kratycznie powołane organy państwa względem praw podmiotowych, ale system prawny nie jest stanowiony dowolnie, gdyż respektuje pewne powszechnie akceptowane wartości, czego gwarancją jest demokratyczny system wyborów oraz konstytucja → pogląd dominujący;
II. Określenie prawa podmiotowego
Stosunek cywilnoprawny
koniecznymi elementami każdego stosunku cywilnoprawnego są:
po jednej stronie prawo podmiotowe;
po drugiej stronie odpowiadający mu (to znaczy korelatywnie z nim sprzę­żony) obowiązek;
wyróżniamy:
proste stosunki cywilnoprawne - tylko jednej stronie przysługuje prawo podmiotowe, z którym korelatywnie sprzężony jest obowiązek drugiej strony;
złożone stosunki cywilnoprawne - każdej stronie przy­sługuje prawo podmiotowe skuteczne wobec drugiej strony (podwójna rola: uprawnionych i zobowiązanych) → normatywnie i funkcjonalnie związana całość;
Definicja prawa podmiotowego
kwestia kontrowersyjna (wg niektórych w ogólne nieużyteczna) → na cechy tego pojęcia składają się:
jest elementem treści stosunku cywilnoprawnego; służy do opisania sytuacji prawnej podmiotu (a więc praw i sprzężonych z nimi obowiązków innych podmiotów) → cecha ta wskazuje na społeczne aspekty prawa podmiotowego, co jest z reguły niedoceniane w trady­cyjnej doktrynie cywilistycznej, w której pojęcia tego używa się też na opisanie stosunku łączącego podmiot z rzeczą, co pomija cechę korelatywnego sprzężenia prawa podmiotowego z obowiązkami innych osób;
wyznaczone jest normami prawnymi, tzn. określają one zdarzenia prawne, które wywołują konse­kwencje prawne polegające na powstaniu praw podmiotowych oraz je w pewnym stopniu charakteryzują, wskazując podstawy tego opisu, jak np. decyzje samych stron, zwyczaje, zasady współżycie społecznego;
jest to pewna „sfera możności postępowania” lub „moc prawna” → tzn. są to pewne wyróżnione przez normy prawne zachowania lub kompetencje podmiotu uprawnionego, któremu podporządko­wane są określone obowiązki innego lub innych podmiotów prawa cywilne­go → obowiązek:
może polegać na działaniu i zaniechaniu;
dotyczy czynności psychofizycznych i konwencjonalnych; ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz