Prawo administracyjne (zagadnienia na obronę)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4529
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne (zagadnienia na obronę) - strona 1 Prawo administracyjne (zagadnienia na obronę) - strona 2 Prawo administracyjne (zagadnienia na obronę) - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska.

Notatka składa się z 22 stron i porusza m.in. zagadnienia takie jak: pojęcie administracji, cechy administracji, zakres prawa administracyjnego, wewnętrzna systematyka, cechy prawa administracyjnego, określenie prawa administracyjnego, stosunek administracyjnoprawny, publiczne prawo podmiotowe, uznanie administracyjne - władza dyskrecjonalna, zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada legalności i zasada równości wobec prawa, zasada proporcjonalności.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: zasada jawności administracyjnej, prawo do sądu, zasada pomocniczości, zasada zespolenia administracyjnego, akty prawne powszechnie obowiązujące pochodzące od naczelnych organów władzy wykonawczej, ogłaszanie źródeł prawa, organ administracji, zakład publiczny, pojęcie podziału terytorialnego, rada ministrów, prezes rady ministrów, ministrowie, wojewoda, porozumienie administracyjne, działalność społeczno-organizatorska.

PRAWO ADMINISTRACYJNE (CZĘŚĆ OGÓLNA)
Pojęcie administracji
Administracja (od łac. administrare - kierować, zarządzać) to pojęcie używane jest w różnych znaczeniach, rozumiane może być jako pewne działanie lub pewna wyodrębniona organizacja o szczególnych cechach. W odniesieniu do organizacji i działań podejmowanych przez organy państwa mówimy o administracji państwowej. Administracja publiczna obejmuje administrację państwową oraz administrację samorządową. Pojęcie administracji publicznej w literaturze ujmowane jest w definicję negatywną (tzw. wielkiej reszty) lub w definicje pozytywne
Definicja negatywna: Klasyczna negatywna definicja - określana mianem "wielkiej reszty" stanowi, że Administrację stanowi ta część działalności Państwa, która nie jest ani ustawodawstwem, ani sądownictwem.
Obecnie najczęściej definiuje się administrację budując definicje podmiotowo przedmiotowe, uwzględniające to, że administracja to zarazem określona struktura i szczególne działanie. Na przykład: Definicja pozytywna (podmiotowo przedmiotowa):
Przez administrację publiczną rozumie się zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach.
Cechy administracji.
administracja działa w imieniu i na rachunek państwa lub w imieniu i na rachunek odrębnych od państwa podmiotów władzy publicznej.
ma charakter polityczny. działa na podstawie prawa i w granicach, w jakich prawo przewiduje.
nie jest jej celem osiąganie zysków.
ma charakter władczy.
ma charakter monopolistyczny.
ma charakter bezosobowy.
jest organizacją o charakterze jednolitym i ogólnym.
działa w sposób ciągły i stabilny.
może działać z własnej inicjatywy.
opiera się w swym działaniu, z reguły na pracy zawodowego i fachowego personelu.
zbudowana jest na zasadzie kierownictwa i podporządkowania.
Zakres prawa administracyjnego
Zakres prawa administracyjnego jest bardzo rozległy. Kontakt z tym prawem jest nieuchronny, spotykamy się z nim, nierzadko nawet nie zdając sobie z tego sprawy, już od momentu urodzenia. W prawie administracyjnym mieszczą się unormowania dotyczące: bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, nauki i szkolnictwa, budownictwa, ochrony środowiska, ewidencji ludności, dokumentów tożsamości, pomocy społecznej oraz wiele innych.
Wewnętrzna systematyka
Najczęściej występującym podziałem jest podział na: prawo ustrojowe - n

(…)

… i powinien być wydany przy zachowaniu odpowiedniej procedury.
Procedurę stanowienia aktów administracyjnych z reguły określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Akty wydawane w trybie KPA noszą nazwę decyzji administracyjnych. Decyzje są kwalifikowanym, najczęściej spotykanym aktem administracyjnym. Podstawą prawną aktu administracyjnego może być wyłącznie przepis zawarty w ustawie lub w akcie…
… Najwyższego. Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne, utworzone dla jednego lub więcej województw.
Do zakresu właściwości wojewódzkich sądów administracyjnych m.in. należy orzekanie w sprawach skarg na:
decyzje administracyjne,
postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie lub kończące postępowanie,
postanowienia wydane…
…, w tym nad wykonywaniem kompetencji dyskrecjonalnych, powierzone jest wielu podmiotom (również samej administracji). Na szczególną uwagę zasługuje tu bez wątpienia kontrola sądowa. W wielu wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreślano, iż uznanie administracyjne nie oznacza dowolności. Rodzaje zasad i ich charakterystyka
Zasada demokratycznego państwa prawnego…
… sądowych i inne formy ujednolicania orzecznictwa m.in. w drodze wyjaśnienia wątpliwości prawnych,
zasadę skargowości - uruchomienie kontroli sądu administracyjnego, a także powszechnego zależy od inicjatywy uprawnionego podmiotu.
Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. w art. 184 stanowi, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę…
… na rozproszeniu kompetencji, rozłożeniu ich na rzecz większej grupy organów: tego samego szczebla - dekoncentracja rzeczowa, bądź na rzecz organów niższego szczebla - dekoncentracja terytorialna. Zasada zespolenia administracyjnego
W warunkach dualistycznej administracji lokalnej zespolenie w województwie i powiecie przyjmuje odmienną postać. Znajduje to odbicie w samym określeniu administracji zespolonej
definicji legalnej pojęcie prawnych form działania administracji definiowane jest na gruncie doktryny i orzecznictwa. W piśmiennictwie przyjmuje się na ogół, że prawna forma działania administracji to określony przepisem prawa typ konkretnej czynności organu administracyjnego. Według kryterium władztwa wyróżniamy:
władcze formy działania administracji publicznej:
akt normatywny,
akt generalny stosowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz