Pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy - Mianowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2667
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy - Mianowanie - strona 1 Pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy - Mianowanie - strona 2 Pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy - Mianowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy Mianowanie Mianowanie najczęściej występuje w szeroko rozumianej służbie publicznej: administracja państwowa i samorządowa, placówki oświatowe, organy kontrolne
Ustawy:
Karta praw nauczyciela
ustawa o szkolnictwie wyższym
ustawa o prokuraturze
ustawa o sądownictwie powszechnym
ustawa o służbie cywilnej
ustawa o komornikach sądowych
ustawa o pracownikach samorządowych
Powody udziału mianowania w sferze publicznej: większe władztwo nad pracownikiem , silne podporządkowanie większa stałość zatrudnienia , która gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie pracownika
Kodeks pracy a mianowanie: kodeks pracy ma charakter posiłkowy
status prawny osoby mianowanej w dużej mierze jest regulowany ustawami szczególnymi. Art. 5. k.p. Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami. Akt mianowania: Część doktryny uważa, że jest to akt administracyjny (jest to czynność jednostronna, mieści się w zakresie władztwa, występuje w sferze publicznej, poprzez mianowanie państwo przekazuje element władztwa państwowego np. sędzia). Wywołuje dwa skutki: powierzenie kompetencji , nawiązanie stosunku pracy - stosunek pracy będzie nawiązany tylko wtedy kiedy będzie zgoda pracownika[art. 11 k.p.]
Treść aktu mianowania: generalnie treść taka sama jak umowa o pracę [art. 29 ostatni paragraf]
Art. 11. k.p. Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Art. 29. k.p. [fragmenty] § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 1) rodzaj pracy, 2) miejsce wykonywania pracy, 3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 4) wymiar czasu pracy, 5) termin rozpoczęcia pracy. § 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę. Cechy szczególne mianowania, elementy charakterystyczne: Zwiększona gwarancja trwałości zatrudnienia jest podstawową cechą mianowania - nie ma bardziej trwałej podstawy w polskim porządku prawa. rozwiązać umowę można tylko w ściśle określonych przez prawo przypadek, aby zwolnić pracownika trzeba podać przyczynę konkretnie wskazaną w ustawie - ma to zapobiec arbitralnym decyzjom pracodawcy.

(…)

…, część praw i obowiązków jest uregulowana w kodeksie pracy, a więcej praw i obowiązków przewiduje ustawa szczegółowa, kodeks pracy reguluje sposób zawarcia stosunku pracy, odniesienie do zasad umowy na czas określony, regulacja dotycząca odwołania, szczątkowe regulacje w zakresie ochrony szczególnej przed utratą pracy(np. kobiety w ciąży). Cechy charakterystyczne powołania:
Brak stabilizacji…
…, prezydenta, sekretarze i skarbnicy gminy, powiatu i województwa(w przypadku skarbnika chyba nie do końca powinno tak być).
PIP - główny inspektor pracy i jego zastępcy, okręgowy inspektor pracy i jego zastępcy. NIK - Prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny NIK
ustawa o lasach państwowych - dyrektor generalny i jego zastępcy
Powołanie pozorne - ustawa co prawda używa pojęcia powołanie, ale odnosi…
…, skierowanie
zwiększony zakres obowiązków - ograniczenia swobody wstępowania do partii politycznych, składanie oświadczeń majątkowych, ograniczenie swobody co do wyboru miejsca zamieszkania, ograniczenia co do swobody podejmowania dodatkowego zatrudnienia, obowiązek odpowiedniego zachowania się. Zwiększony zakres odpowiedzialności - podlega dodatkowo odpowiedzialności dyscyplinarnej, znacznie szerszy katalog…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz