Konstytucja RP i kodeks pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja RP i kodeks pracy - strona 1 Konstytucja RP i kodeks pracy - strona 2 Konstytucja RP i kodeks pracy - strona 3

Fragment notatki:

Konstytucja RP i kodeks pracy Prawo krajowe w znaczeniu konstytucyjnym(ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw) Z punktu widzenia pracowników Umowa o pracę Głównie reguluje się status prawa pracowników umownych , zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do innych podstaw zatrudnienia jest trochę inaczej
Powołanie Kodeks pracy zawiera niektóre przepisy dotyczące pracowników o podstawie zatrudnienia z powołania, wskazuje jedynie w jakim zakresie stosuje się kodeks to tych osób [art. 68 k.p.] - jest to jedynie odniesienie do innych przepisów. Art. 68. k.p
§ 1. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
§ 11. Stosunek pracy, o którym mowa w § 1, nawiązuje się na czas nie określony, a jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony, stosunek pracy nawiązuje się na okres objęty powołaniem.
§ 2. (uchylony).
Problem polega na tym, czy chodzi tu tylko o przepisy obowiązującego powszechnie prawa, czy także inne, np. statuty(doktryna w większości uznaje, ze tylko przepisy ustawowe): przepisy o samorządzie terytorialnym (zastępca wójta, skarbnik gminy, powiatu). Dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych, ich zastępcy i głowni księgowi. W administracji rządowej, np. wojewoda. Przepisy dotyczą przede wszystkim nawiązania stosunku pracy i rozwiązania . Co do zasady na czas nieokreślony , ale jest to najbardziej krucha podstawa pracy, można go zakończyć w każdym momencie na mocy odwołania ze stanowiska, bez potrzeby uzasadnienia i prowadzenia konsultacji. Powołanie jest atrakcyjne dla organów, które decydują o obsadzie, bo zawsze można taką osobę odwołać(zwłaszcza jak jest powiązane z polityką). Kodeks rozróżnia dwa przypadki: odwołanie ze stanowiska z rozwiązaniem stosunku pracy (odwołanie od razu stosunek pracy przez okres wypowiedzenia 3 miesięcy jeszcze trwa - inna praca może być powierzona temu pracownikowi w okresie wypowiedzenia ale tylko na jego zgodę lub wniosek, jeśli tego nie ma, to ma prawo do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia bez świadczenia pracy) jest to zasada, a więc jak nie jest nic określone to właśnie tak należy to rozumieć. odwołanie z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia - odwołanie jest równoznaczne z zerwaniem stosunku pracy, wtedy podaje się przyczyny(art.52), jeśli jest niesłuszne to wtedy pracownik ma jedynie roszczenie odszkodowawcze, ale nie można przywrócić pracownika. W sprawach nieregulowanych stosujemy przepisy o umowie o pracę na czas nieokreślony

(…)


jeśli jednak nie korzystał z urlopu bezpłatnego to wtedy wygaśnięcie mandatu oznacza prawo do odprawy w wysokości miesięcznego wynagrodzenia od pracodawcy u którego świadczył pracę z wyboru.
Będą stosowane w tym przypadku odpowiednio przepisy o umowie na czas określony(jest to logiczne - mandat wykonuje się często na pewną kadencję) - część przepisów jest jednak zawarta w przepisach pozaustawowych a nawet statutach…

Jeśli spółdzielnia pracy zatrudnia członka tej spółdzielni to podstawą zatrudnienia jest spółdzielcza umowa o pracę, nie będzie miał zastosowania ten przepis przy zatrudnieniu pracowników przez inne spółdzielnie nie pracy. Nawet w spółdzielni pracy będzie miała miejsce normalna umowa o pracę jeśli ta osoba nie jest członkiem tej spółdzielni. Główne źródło regulacji - odrębna ustawa zwana prawem spółdzielczym. Kodeks pracy także w tej kwestii będzie stosowany jak lex generalis. Art. 77. k.p.
§ 1. Stosunek pracy między spółdzielnią pracy a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę.
§ 2. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa - Prawo spółdzielcze, a w zakresie nie uregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.
Podsumowanie…
… o związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i rozwiązywanie sporów zbiorowych
Procesowe prawo pracy
Kodeks pracy zawiera pewną regulację, ale absolutnie nie jest to regulacja kompletna(dotyczy jedynie ogólne zasady postępowania, właściwości sądów pracy i postępowanie pojednawcze) - główną regulacją jest tutaj kodeks postępowania cywilnego. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy Regulacja…
…(na tej podstawie często wskazuje się, że niejako wyodrębniło się prawo pracy małych i średnich pracodawców).
Brak obowiązku wydania regulaminu wynagradzania lub regulaminu pracy poniżej 20 pracowników.
Wpływa to także w sferze BHP:
Służby bhp - powinny być powoływane przez pracodawców zatrudniających więcej niż 100 pracowników
Komisje bhp - u pracodawcy zatrudniającego więcej niż 250 pracowników
Ta liczba 20…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz