Powstawanie prawa - Prawo zwyczajowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstawanie prawa - Prawo zwyczajowe - strona 1 Powstawanie prawa - Prawo zwyczajowe - strona 2

Fragment notatki:

Powstawanie prawa Formy powstawania prawa Proces powstawania prawa - złożony proces społeczny, w rezultacie którego kształtują się albo zostają ukształtowane normy prawne o określonej treści, obowiązujące w określonej grupie społecznej, np. w grupie państwowej, w społeczności lokalnej czy w grupie zawodowej. może mieć charakter spontaniczny (prawo zwyczajowe), może mieć charakter procesu zorganizowanego (stanowienie). Fakty prawotwórcze - formy powstawania prawa. stanowienie, ustawa, kształtowanie się prawa zwyczajowego, precedens prawotwórczy. Źródła prawa : fakty prawo tworzące - źródła powstania prawa, rezultaty tych faktów - źródła poznania prawa. Prawo zwyczajowe - najdawniejsza forma tworzenia prawa. Proces kształtowania się prawa zwyczajowego jest długotrwały i skomplikowany. Najpierw musi się wykształcić w jakiejś społeczności powszechnie akceptowany zwyczaj postępowania w określony sposób i przekonanie, że postępowanie to jest wyznaczone przez jakąś wiążącą normę, zwaną normą zwyczajową. Do tego musi się wykształcić powszechne przekonanie, że dana norma zwyczajowa powinna być realizowana jako prawna, a jej przekroczenie powinno być sankcjonowane. Jeżeli przy tym jakiś organ państwa rozstrzygnie jakąś konkretną sprawę na podstawie normy zwyczajowej, to norma ta staje się normą prawa zwyczajowego. Akt uznania normy (usankcjonowanie zwyczaju) - czynność podjęcia przez organ państwa decyzji na podstawie normy zwyczajowej. Zwyczaje - powszechne nawyki określonego zachowania w określonych sytuacjach, które wykształciły się w jakiejś grupie społecznej i nie są uznawane przez organy państwa za wiążące. Normy prawne często odsyłają do zwyczajów. Stanowienie - czynność konwencjonalna kompetentnego organu państwa, poprzez którą organ ów “żąda”, aby normy prawne o ukształtowanej przez niego treści były realizowane. Współstanowienie - polega na tym, że akt stanowienia jest dokonywany przez co najmniej dwa podmioty. Umowa - fakt prawotwórczy, czynność co najmniej dwustronna, poprzez którą strony uczestniczące w umowie ustalają wiążące je normy generalne i abstrakcyjne. Precedens prawotwórczy - polega na tym, że jakiś organ państwa rozstrzyga określoną trudną sp rawę, mimo że w obowiązującym systemie prawa brak jest podstaw do rozstrzygnięcia lub też podstawy te są niedostatecznie określone. Rozstrzygając konkretną sprawę, organ państwa formułuje pewną normę generalna, którą czyni podstawą owego rozstrzygnięcia, a nazywaną ratio decidendi . Jeżeli dany system prawa jest tak zbudowany, że obowiązuje w nim zasada związania precedensem, tzw. zasada

(…)

… rozstrzygnięcia, a nazywaną ratio decidendi. Jeżeli dany system prawa jest tak zbudowany, że obowiązuje w nim zasada związania precedensem, tzw. zasada stare decisis, to zgodnie z nią ratio decidendi, będąca podstawą konkretnego rozstrzygnięcia precedensowego, powinna być odtąd podstawą rozstrzygania wszystkich spraw podobnych. Pisane źródła prawa:
stanowienie,
umowa.
Niepisane źródła prawa:
prawo zwyczajowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz