Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4102
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - strona 1 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - strona 2 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - strona 3

Fragment notatki:

Organy administracji publicznej (państwowej) w Polsce, decyzja ostateczna i decyzja nieostateczna, strona, pełnomocnik strony, organ wyższego stopnia, tryb postępowania administracyjnego, ogólne zasady postępowania. W sposób szczegółowy opisano zasady postępowania, odwołując się do konkretnych przepisów i orzecznictwa. Wskazano na właściwość organów, wyłączanie pracownika i organu, termin, doręczenie. W następnej kolejności opisano szczegółowo kolejne etapy postępowania administracyjnego, środki zaskarżenia w tym nadzwyczajne środki zaskarżenia. Przebieg postępowania uzupełniony jest przykładami. Szczegółowo wskazano jak może zakończyć się postępowanie administracyjne, tj. umorzenie, wydanie decyzji administracyjnej, jak również zawieszenie. Notatka zredagowana jest w bardzo profesjonalny sposób i często odnosi się wo wyroków, wprost je cytując. Notatka porusza również zagadnienie odszkodowania w procesie administracyjnym. Osobno zostało opisane postępowanie w sprawach zobowiązań podatkowych. Dodatkowo można się z notatki dowiedzieć wszystkiego o opłatach i kosztach postępowania. W drugiej części notatki postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne zawarto informacje z dziedziny postępowania sądowoadministracyjnego. Opisano bardzo szczegółowo działanie Naczelnego Sądu Administracyjnego i sposób działania przed NSA, zasady postępowania przed NSA.

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
1. Wstęp Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, wezwanie do stawienia się w danym terminie w urzędzie czy decyzja administracyjna to akty, które nieodłącznie są związane z funkcjonowaniem każdej organizacji. Niezwykle ważna jest więc przynajmniej elementarna wiedza o tym, jakie czynności należy przedsięwziąć, aby bronić się przed niezgodnymi z obowiązującym prawem działaniami administracji publicznej. Podstawowym założeniem takiej obrony musi być świadomość tego, że każde działanie podejmowane przed organami administracji czy też zaniechanie może mieć określone znaczenie prawne, istotne dla sytuacji organizacji. Zapoznanie się z niniejszym działem, w którym ze względu na cel publikacji przedstawia się pewne instytucje prawne w sposób uproszczony, nie daje wprawdzie pełnej wiedzy o postępowaniu administracyjnym czy też sądowo-administracyjnym, ale uświadamia, że uczestnictwo w takich postępowaniach łączy się z posiadaniem określonych praw i obowiązków. Umiejętność odpowiednio korzystania czy podporządkowania się im to pewne minimum, którego warto się nauczyć. 2. Organy administracji publicznej (państwowej) w Polsce
A. Struktura organów administracji publicznej (państwowej). Organy administracji publicznej, zwanej niekiedy organami administracji państwowej dzielą się na organy administracji rządowej i organy administracji samorządowej. W ramach organów administracji rządowej można wyróżnić organy centralne i terenowe, wśród organów centralnych natomiast - urzędy centralne (np. Prezes Głównego Urzędu Ceł, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Główny Komendant Straży Pożarnej) i organy naczelne (Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie). Do tej ostatniej grupy niektórzy autorzy zaliczają również Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, choć w zasadzie jej pozycja ustrojowa jest nie do końca zanalizowana. Do organów terenowych zalicza się zaś terenowe organy rządowej administracji ogólnej tj. wojewodów i kierowników urzędów rejonowych, oraz terenowe organy rządowej administracji specjalnej np. urz ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz