Postępowanie administracyjne - wykład 14

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wykład 14 - strona 1 Postępowanie administracyjne - wykład 14 - strona 2 Postępowanie administracyjne - wykład 14 - strona 3

Fragment notatki:

Orzeczenia NSA. Orzeczenia NSA dzielą się na wyroki i postanowienia. Wyrokiem Sąd rozstrzyga sprawę co do stwierdzenia naruszenia prawa i skutków prawnych tego naruszenia. Postanowienia zaś wydaje się w razie odrzucenia skargi, umorzenia postępowania, w celu rozstrzygnięcia innych kwestii procesowych związanych ze sprawą, wynikających w toku postępowania sądowego (np. postanowienie o zawieszeniu postępowania) oraz w innych przypadkach wskazanych w ustawie o NSA. W razie nieuwzględnienia skargi Sąd w każdym przypadku wydaje wyrok o jej oddaleniu. Jeżeli zaś skarga została wniesiona po terminie do jej wniesienia, była niedopuszczalna z innych przyczyn lub gdy nie uzupełniono jej braków w zakreślonym przez Sąd terminie, dochodzi do wydania postanowienia o odrzuceniu skargi. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie : uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub części, stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia, stwierdza niezgodność z prawem decyzji lub postanowienia. Sąd uwzględniając skargę na inne niż postanowienia i decyzję akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa wydaje wyrok, w którym orzeka o istnieniu lub nieistnieniu obowiązku lub uprawnienia i stwierdzając niezgodność aktu lub czynności z prawem, uchyla zaskarżony akt lub stwierdza bezskuteczność czynności. (patrz również treść art. 25 ustawy o NSA.) Sąd uwzględniając skargę na uchwałę organu gminy albo związku gmin lub na akt prawa miejscowego w formie wyroku stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części. Uwzględniając zaś skargę gminy na akt nadzoru Sąd wydaje wyrok uchylający ten akt. Sąd uwzględniając skargę na bezczynność organów w sprawach wydania decyzji, postanowień czy podjęcia innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia i obowiązku wynikających z przepisów prawa wydaje wyrok, w którym zobowiązuje organ do wydania aktu lub dokonania czynności bądź przyznania, stwierdzenia lub uznania uprawnienia lub obowiązku.
W swoich wyrokach Sąd zawiera m.in. ocenę prawną wiążącą w danej sprawie ten Sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia sentencji orzeczenia Sąd winien sporządzić jego uzasadnienie. Orzeczenie to wraz z uzasadnieniem, i to bez potrzeby zgłoszenia takiego żądania, Sąd doręcza wszystkim uczestnikom postępowania. C. Koszty postępowania przed NSA. Ustawa o NSA określa kilka istotnych z punktu widzenia interesów skarżącego zasady dotyczące kosztów postępowania przed sądem administracyjnym. Oto podstawowe z nich:

(…)

… wydanych w toku postępowania np. postanowienia dotyczącego przeprowadzenia dowodu, postanowienia o zawieszeniu postępowania. Prawo wniesienia rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego nie przysługuje uczestnikom postępowania, ale określonym podmiotom tj. Ministrowi Sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznikowi…
… instancji, jeżeli takie decyzje naruszają lub sankcjonują naruszenie prawa we wcześniejszych decyzjach. Wyrok NSA 4.11.1985 r. I SA 640/85 OSPiKA 5-6/115/1987r. 15. Zgodnie z art. 11 k.p.c. [kodeks postępowania cywilnego - L.W.] ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym, a w związku z art. 211 k.p.a.* - również NSA Wyrok NSA 27.10.1981 r. Ii SA 700/81 ONSA 2/106/1981r. 16. Skarga o wznowienie postępowania przed NSA (art. 399-416 w k.p.c.[kodeksu postępowania cywilnego - L.W.] w zw. z art. 211 k.p.a.*) jest dopuszczalna. Zgodnie jednak z art. 399 k.p.c. niedopuszczalna jest skarga o wznowienie przed NSA postępowania zakończonego postanowieniem odrzucającym skargę na decyzję administracyjną. Postanowienie NSA…
… postępowania. Druga zasada W przypadku uwzględnienia skargi Sąd orzeka o zwrocie kosztów na rzecz skarżącego od organu. Trzecia zasada Ustawa o NSA nie dopuszcza możliwości zwrotu kosztów na rzecz podmiotów na prawach strony. Czwarta zasada W przypadku uwzględnienia skargi w części niewspółmiernej w stosunku do wartości przedmiotu sporu ustalonej celem pobrania wpisu, Sąd w uzasadnionych przypadkach zasądzić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz