Polityka pieniężna

note /search

Wykłady PP

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1736

  Wykład 1    PIENIĄDZ  Powstanie pieniądza: pieniądz pojawił się kiedy gospodarka naturalna zmieniła się w  gospodarkę towarową.     Powszechny ekwiwalent wartości    Wszystko to, co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań.  Istota przejawia się w jego funkcjach:  1.  F...

Polityka pieniężna - Ilościowa teoria pieniądza

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 2296
Wyświetleń: 3220

Wykłady zawierają takie zagadnienia i pojęcia, jak: pojęcie pieniądza i polityki pieniężnej; etapy powstawania pieniądza; reguły funkcjonowania systemu waluty złotej; problemy wymienialności pieniądza na złoto; powstanie pieniądza be...

Główne punkty odniesienia polityki pieniężnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 3325

1. PROGNOZY INFLACJI - stosunkowo długie opóźnienia między zmianą stóp procentowych a okresem ich najsilniejszego oddziaływania na gospodarkę wymagają od banku centralnego dokonywania zmian stóp procentowych z odpowiednio dużym wyprzedzeniem – bank centralny powinien dysponować prognozą, która ...

Polityka pieniężna - Teoria ilościowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1988

...Klasyczna wersja teorii ilościowej pieniądza. P = M * v / y Równanie to jest zawsze prawdziwe, ponieważ ma charakter tautologii. Całkowity wolumen transakcji w gospodarce w danym okresie czasu może być mierzony po stronie towarowej jako iloczyn sumy dóbr, będący przedmiotem obrotu i uzyskanej...

Treść wykładów dr Papież polityka pieniężna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 4186
Wyświetleń: 6433

Literatura obowiązkowa : osobno przesłane artykuły w formacie PDF. L iteratura zalecana : Sobol M ., Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro , CeDeWu, Warszawa 2008. Gruszecki T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekon...

Agregaty -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2660

AGREGATY Agregaty monetarne Miary pieniądza przyjmuje się w polityce monetarnej banku centralnego Istnieją węższe i szersze definicje pieniądza stosowane do mierzenia ilości pieniądza w obiegu, tzw. agregaty pieniężne Baza monetarna- M0-...

Europejski system banków centralnych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2555

EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH: EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH organ wspólnej polityki monetarnej wobec euro, nie posiada osobowości prawnej, organ uchwałodawczy, organ niezależny. EUROPEJSKI SYSTEM BANK...

Podstawowe cele działalności banków centralnych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1540

PODSTAWOWE CELE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW CENTRALNYCH Podstawowy cel działalności banków centralnych : Wiarygodny i stabilny pieniądz, który zapewnia podmiotom krajowym i zagranicznym wysoką sprawność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej Obecnie prowadzi się mnóstwo rozmów na temat czy ...

Rola banku centralnego w systemie finansowym i gospodarce finansowej -...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1883

Rola banku centralnego w systemie finansowym i gospodarce finansowej. W okresie globalnego kryzysu i kryzysu strefy euro myśli się coraz częściej o tym czy instytucja, jaką jest bank centralny powinna się ostać: Polityka fiskalna pozostała na szczeblu narodowym (decyduje większość parlamentarna) ...

Srategie polityki monetarnej -opracownaie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 952

STRATEGIE POLITYKI MONETARNEJ : Strategie polityki monetarnej mogą być różne: Wynikają z dywersyfikacji celów i instrumentów stosowanych przez bank centralny do ich realizacji, jak też różnych kryteriów podziału towarzyszących identyfikacji rodzajów strategii polityki monetarnej W sytuacji, gdy ba...