Główne punkty odniesienia polityki pieniężnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 3395
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne punkty odniesienia polityki pieniężnej - strona 1 Główne punkty odniesienia polityki pieniężnej - strona 2 Główne punkty odniesienia polityki pieniężnej - strona 3

Fragment notatki:1. PROGNOZY INFLACJI
- stosunkowo długie opóźnienia między zmianą stóp procentowych a okresem ich najsilniejszego oddziaływania na gospodarkę wymagają od banku centralnego dokonywania zmian stóp procentowych z odpowiednio dużym wyprzedzeniem – bank centralny powinien dysponować prognozą, która pokaże mu najbardziej prawdopodobny rozwój sytuacji w gospodarce i przyszłe kształtowanie się inflacji
- banki centralne nie tylko sporządzają prognozy inflacji, ale również je publikują – jest to sposób na wyjaśnienie uczestnikom życia gospodarczego przesłanek stojących za decyzjami o zmianie wysokości stóp procentowych, ponadto polityka pieniężna ma charakter średniookresowy a sprowadzenie inflacji do celu jest rozłożone w czasie
- podwyższony poziom inflacji pomaga dostosować realne tempo wzrostu płac do obniżającej się w okresie dekoniunktury wydajności – ze względu na szybszy spadek produkcji niż zatrudnienia – hamuje to pogarszanie się zyskowności produkcji i łagodzi tempo jej spadku


3. PROGNOZOWANIE W BANKU CENTRALNYM

- fundamentem dobrej prognozy jest trafna interpretacja bieżącej sytuacji w gospodarce
- niepewność prognoz jest często sygnalizowana poprzez przedstawianie przez banki centralne prognoz przedziałowych, co graficznie przybiera formę wykresu wachlarzowego. Wykres ten wskazuje na prawdopodobieństwo pozostania określonej zmiennej, np. inflacji w pewnym przedziale w kolejnych okresach prognozy.
- prognozy banków centralnych często mają charakter warunkowy. W wielu z nich sporządza się prognozy przy założeniu braku zmian stóp procentowych
w horyzoncie prognozy. Taką prognozę warunkową nazywa się projekcją.
- alternatywnym podejściem jest wykorzystanie w prognozie inflacji oczekiwanego przez rynki poziomu stóp procentowych

CZĘŚĆ DRUGA - GŁÓWNE PUNKTY ODNIESIENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ
PROGNOZY INFLACJI
- stosunkowo długie opóźnienia między zmianą stóp procentowych a okresem ich najsilniejszego oddziaływania na gospodarkę wymagają od banku centralnego dokonywania zmian stóp procentowych z odpowiednio dużym wyprzedzeniem - bank centralny powinien dysponować prognozą, która pokaże mu najbardziej prawdopodobny rozwój sytuacji w gospodarce i przyszłe kształtowanie się inflacji
- banki centralne nie tylko sporządzają prognozy inflacji, ale również je publikują - jest to sposób na wyjaśnienie uczestnikom życia gospodarczego przesłanek stojących za decyzjami o zmianie wysokości stóp procentowych, ponadto polityka pieniężna ma charakter średniookresowy a sprowadzenie inflacji do celu jest rozłożone w czasie
- podwyższony poziom inflacji pomaga dostosować realne tempo wzrostu płac do obniżającej się w okresie dekoniunktury wydajności - ze względu na szybszy spadek produkcji niż zatrudnienia - hamuje to pogarszanie się zyskowności produkcji i łagodzi tempo jej spadku
MODELE PROGNOSTYCZNE
- ich budowa wymaga zastosowania metod ilościowych w tym statystycznych i ekonometrycznych. Model to pewna uproszczona wizja rzeczywistości
- modele prognostyczne - stosowane w bankach centralnych muszą uwzględniać zmienne i zależności, które są brane pod uwagę przy prowadzeniu polityki pieniężnej. Muszą, więc umożliwiać prognozowanie, co najmniej inflacji i PKB
- każdy model jest zawsze tylko uproszczonym przybliżeniem rzeczywistości, a same prognozy są niepewne, banki centralne korzystają zazwyczaj jednocześnie z kilku różnych modeli prognostycznych
- modele obejmują trzy typy zmiennych:
a. endogeniczne - ich kształtowanie wyjaśnia model
b.

(…)

… NATURALNEJ STOPY BEZROBOCIA
- FRIEDMAN: ludzie zwracają uwagę nie tylko na nominalny, ale także na realny poziom płac. - jeśli nawet ekspansja monetarna powoduje przejściowo spadek stopy bezrobocia kosztem inflacji, to jest to działanie mało efektywne, ponieważ stopa bezrobocia powróci z czasem do swego naturalnego poziomu natomiast rozbudzone wzrostem inflacji oczekiwania inflacyjne mogą sprawić, że wraz…
… przyszłych wartości spójnych ze spodziewanym przebiegiem procesów makroekonomicznych oraz pod wpływem zróżnicowania wysokości stóp procentowych w kraju i za granicą. Inflacja kształtuje się zgodnie z mechanizmem opisywanym przez hybrydową wersję nowokeynesowskiej krzywej Phillipsa dla gospodarki otwartej. Zakłada się że oczekiwania inflacyjne podmiotów rynkowych są podobnie jak oczekiwania dotyczące…
… stanu równowagi odpowiadająca temu poziomowi zatrudnienia stopa bezrobocia, do której gospodarka dąży po wszystkich dostosowaniach nazwana została NATURALNĄ STOPĄ BEZROBOCIA wyznaczona przez uwarunkowania realnej sfery gospodarki
- naturalna stopa bezrobocia - wynikająca z Walrasowskiego systemu równań opisujących stan równowagi ogólnej, które uwzględniają strukturalne charakterystyki rynków pracy…
… potencjalny może za sprawą wzrostu oczekiwań inflacyjnych wywołać wzrost inflacji któremu nie będzie towarzyszyć wzrost aktywności gospodarczej.
- w nowokeynesowskiej krzywej Phillipsa (NKPC) inflacja zależy od oczekiwań formułowanych w odniesieniu do przyszłej inflacji, traktowanych zwykle jako oczekiwania racjonalne - alternatywna specyfikacja NKPC - hybrydowa krzywa Phillipsa, w niej zmienne objaśniające…
… zostanie ograniczony jedynie od czynników o charakterze zasobowym, tj. dług publiczny, poziom kapitału fizycznego i ludzkiego, technologie produkcyjne i
Zmienne te ustali na właściwym dla każdej z nich poziomie równowagi.
METODY SZACOWANIA KURSU RÓWNOWAGI
- teoria parytetu siły nabywczej - kurs walutowy powinien się ustalić na takim poziomie, aby siła nabywcza 2 walut była taka sama. Tzn. krajowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz