Inflacja, deziflacja i deflacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja, deziflacja i deflacja - wykład - strona 1 Inflacja, deziflacja i deflacja - wykład - strona 2 Inflacja, deziflacja i deflacja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

INFLACJA, DEZIFLACJA I DEFLACJA (11)
Klasyczny model pieniądza
* W krótkim okresie wzrost podaży pieniądza prowadzi do wzrostu realnego PKB przez
obniżanie stopy procentowej oraz stymulowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków
konsumpcyjnych.
* W długim okresie, ponieważ rosną płace nominalne oraz inne krótkookresowe sztywne
ceny, realny PKB spada z powrotem do pierwotnego poziomu.
* Wzrost podaży pieniądza w długim okresie nie powoduje zatem zmiany realnego PKB.
* Wzrost podaży pieniądza prowadzi do równego procentowo wzrostu ogólnego poziomu
cen; oznacza to, że ceny wszystkich dóbr i usług w gospodarce rosną o tyle samo procent co
podaż pieniądza.
Klasyczny model poziomu cen
* Rozpoczynając od punktu E1, wzrost podaży pieniądza przesuwa krzywą zagregowanego
popytu w prawo, co obrazuje przesunięcie AD1 do AD2. Nowa krótkookresowa równowaga
makroekonomiczna znajduje się w punkcie E2.
* W długim okresie płace nominalne dostosują się i wzrosną, co przesunie krzywą SRAS w
lewo do SRAS2. Całkowity procentowy wzrost poziomu cen z P1 do P3 jest równy
procentowemu wzrostowi podaży pieniądza.
* W klasycznym modelu poziomu cen ignorujemy okres przejściowy i uznajemy, że poziom
cen wzrósł natychmiast do poziomu P3. Jest to dobre przybliżenie w warunkach wysokiej
inflacji.
* W długim okresie zmiany podaży pieniądza nie mają wpływu ani na realną podaż pieniądza
(M/P), ani na realny PKB, a zatem pieniądz jest neutralny.
Inflacja i dezinflacja
* Stopa bezrobocia składa się z bezrobocia naturalnego oraz bezrobocia cyklicznego.
* Istnieje związek między stopą bezrobocia a luką produktową.
Dwie reguły dot. związku: luka produktowa a stopa bezrobocia
* Kiedy faktyczny produkt zagregowany jest równy produktowi potencjalnemu, faktyczna
stopa bezrobocia jest równa naturalnej stopie bezrobocia
* Kiedy luka produktowa jest dodatnia (luka inflacyjna), wówczas stopa bezrobocia znajduje
się poniżej stopy naturalnej. Kiedy zaś luka produktowa jest ujemna (recesyjna), wtedy stopa
bezrobocia znajduje się powyżej stopy naturalnej.
* Wahania produktu zagregowanego wokół długookresowego trendu produktu
potencjalnego odpowiadają wahaniom stopy bezrobocia wokół naturalnej stopy bezrobocia.
Prawo Okuna
Ujemna zależność między luką produktową a stopą bezrobocia.
Wzrost luki produktowej o 1 punkt procentowy obniża stopę bezrobocia o ok. 0,5 punktu
procentowego.
Przykład
Naturalna stopa bezrobocia wynosi 5,2%, a gospodarka wytwarza jedynie 98% produktu potencjalnego.
Wówczas luka produktowa wynosi (-2%), a prawo Okuna przewiduje stopę bezrobocia w wysokości: 5,2% - 0,5
* (-2%) = 6,2%
Krótkookresowa krzywa Phillipsa
* Ekspansywna polityka (fiskalna i pieniężna) prowadzi do niższej stopy bezrobocia.
* Istnieje ujemna zależność między stopą bezrobocia a inflacją – niższe bezrobocie prowadzi
do wyższej inflacji i na odwrót.
Model AD-AS i SRPC
* SRPC jest ściśle związana z krzywą SRAS. Gospodarka znajduje się początkowo w stanie
równowagi E1, gdzie ogólny poziom cen wynosi 100, a ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz