treść wykładów dr Papież polityka pieniężna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4557
Wyświetleń: 6825
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
treść wykładów dr Papież polityka pieniężna - strona 1 treść wykładów dr Papież polityka pieniężna - strona 2 treść wykładów dr Papież polityka pieniężna - strona 3

Fragment notatki:


Literatura obowiązkowa : osobno przesłane artykuły w formacie PDF.
L iteratura zalecana :
Sobol M ., Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro , CeDeWu, Warszawa 2008.
Gruszecki T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce otwartej , PWN, Warszawa 2008.
Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce , PWE, Warszawa 2004.
Duwendag D., Ketterer K., Kosters W., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1995.
TREŚĆ SLAJDÓW Pieniądz w teorii Teorie popytu na pieniądz Konkurencja doskonała cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej jest przekonanie zarówno kupujących jak i sprzedających, że ich indywidualne decyzje nie mają wpływu na cenę rynkową; rynek, na którym panuje konkurencja doskonała zapewnia optymalną alokację zasobów w sensie Pareta. Optimum w sensie V. Pareto Oznacza taki podział dóbr, którego nie można już poprawić nie pogarszając jednocześnie sytuacji któregokolwiek z podmiotów. (Ponieważ efektywność w sensie Pareto odwołuje się do indywidualnych preferencji, to nie uwzględnia interesu społecznego, co jest największym ograniczeniem stosowania tego kryterium.) Cena na ryn ku doskonale konkurencyjnym Na rynku doskonale konkurencyjnym cena jest "dana przez rynek" - kształtuje się w wyniku działania mechanizmu rynkowego, jako wypadkowa ofert kupujących i sprzedających. Oznacza to, że żaden z podmiotów nie jest w stanie indywidualną decyzją zmienić ceny. Doskonała konkurencja To sytuacja, gdy krzywa popytu styka się z krzywą średniego kosztu całkowitego w jej najniższym możliwym punkcie. P - price MC - marginal cost AC - average cost Podstawowe założenia rynku doskonale konkurencyjnego : Duża liczba sprzedających i kupujących - dzięki temu każdy podmiot ma bardzo mały udział w globalnym popycie lub globalnej podaży i tym samym pojedyncze decyzje nie mają wpływu na cenę rynkową; także ewentualne zmowy producentów są na tyle utrudnione, że nieopłacalne; Jednorodność produktu - produkty poszczególnych producentów są identyczne, w związku z czym nabywcom jest wszystko jedno od kogo kupią produkt; Doskonała informacja rynkowa - zarówno kupujący jak i sprzedający posiadają pełną informację o samym produkcie, jak i jego cenie - tak obecnej jak i w przyszłości;

(…)

….
Rezerwy dewizowe - składniki
złoto monetarne, specjalne prawa ciągnienia (SDR), pozycje rezerwowe w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, gotówka i lokaty w walutach wymienialnych,
inne należności, które zawierają stan należności z tytułu aktywnych transakcji repo,
zarządzane przez bank centralny. Cele utrzymywania rezerw przez bank centralny Cel zasadniczy:
możliwość zwiększenia podaży walut w sytuacji…
… sfery pieniężnej od ogólnej teorii popytu i podaży.
Globalna podaż i popyt - oznaczenia
Po - średni poziom cen
Y -dochód
S - podaż
P - cena
AD - popyt globalny
Globalna podaż i popyt - interpretacja
Popyt maleje, maleje ogólny poziom cen.
Podaż pozostaje na tym samym poziomie.
Rośnie KSO (Krańcowa Skłonność do Oszczędności), maleje KSK (Krańcowa Skłonność do Konsumpcji).
KSO a KSK
KSK = krańcowa skłonność do konsumpcji - współczynnik określający ile w gospodarce przeznacza się na konsumpcję.
KSO = krańcowa skłonność do oszczędności - ile się oszczędza.
Im wyższy dochód , tym niższy współczynnik KSK!
Twierdzenie Keynes'a
Według Keynesa regułą jest , że w gospodarce nie w pełni wykorzystywane są środki produkcji.
Stąd nie oparte na prawdzie jest twierdzenie, że gospodarka jest stabilna => Keynes…
… Polskiego,
przedterminowy wykup obligacji Narodowego Banku Polskiego,
zakup i sprzedaż papierów wartościowych na rynku wtórnym.
System rezerwy obowiązkowej w NBP
Rezerwa obowiązkowa
Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych, zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych.
Podstawa…
… celów polityki pieniężnej
Triada celów polityki pieniężnej
Instrumenty banku centralnego
Cele operacyjne
Cele pośrednie
Cele finalne
np.:
operacje otwartego rynku,
oprocentowanie kredytów refinansowych,
system rezerwy obowiązkowej.
Wielkości poddające się dość dokładnej kontroli za pomocą instrumentów, np.: krótkoterm. stopy proc. rynku międzybankowego, podaż pieniądza rezerwowego.
Wielkości poddające…
… a bankami i może być niższa od stopy referencyjnej.
Rodzaje operacji dostrajających
emitowanie bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego na okresy niezbędne do zapewnienia równowagi płynnościowej w sektorze bankowym,
przeprowadzanie operacji repo i reverse repo,
przedterminowy wykup bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.
Rodzaje operacji strukturalnych
emitowanie obligacji Narodowego Banku…
… umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE);
środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych do dnia 31.XII.1997r.;
środków pozyskanych z zagranicy, na okres dwóch lat i dłuższy:
od banku zagranicznego (w tym środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wart. zabezpieczonych hipotecznie i listów zastawnych - o okresie wykupu powyżej 5 lat); od podmiotów niebankowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz