Europejski system banków centralnych -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski system banków centralnych -opracowanie - strona 1 Europejski system banków centralnych -opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH: EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH organ wspólnej polityki monetarnej wobec euro,
nie posiada osobowości prawnej,
organ uchwałodawczy,
organ niezależny. EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH EBC Europejski Bank Centralny - organ
wykonawczy ESBC
NBC narodowe banki centralne działają zgodnie z uchwałami Rady ESB i instrukcjami EBC,
ścisła kontrola prze ESBC - brak niezależności polityki monetarnej. Cel główny ESBC :
Osiągnięcie i utrzymanie stabilność cen
Nie może on jednak pozostawać w sprzeczności z głównymi celami gospodarczymi państw członkowskich strefy euro Europejski system banków centralnych :
Stabilność pieniądza i poziomu cen jest głównym i nadrzędnym celem ESBC, który jednak należy rozpatrywać w kontekście innych celów: wspieranie ogólnych polityk gospodarczych we Wspólnocie, mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia celów Wspólnoty ustanowionych w artykule 2 (Traktat artykuł 105 ustęp 1) wysoki poziom zatrudnienia,
osiągnięcie zrównoważonego i bezinflacyjnego wzrostu. ESBC - funkcje i zadania :
Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej w strefie euro
Prowadzenie polityki emisyjnej w odniesieniu do strefy euro
Dokonywanie operacji walutowych zgodnie z zasadami wspólnej polityki pieniężnej
Zarządzanie oficjalnymi rezerwami dewizowymi w strefie euro
Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i systemu płatności
Gromadzenie informacji statystycznej sektora finansowego i gospodarczego całej UGW. Europejski System banków centralnych :
Podstawa prawna funkcjonowania Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
Statut Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych Europejski System Banków Centralnych :
Zasady funkcjonowania ESBC:
federalny charakter systemu
decentralizacja działania
niezależność EBC
Europejski System Banków Centralnych : Federalny charakter Europejskiego Systemu Banków Centralnych wiąże się z tym, że instytucje realizujące funkcje banku centralnego wykonują swoje zadania nie na obszarze jednego państwa federalnego, ale na obszarze kilkunastu suwerennych państw.
Federalny system bankowości centralnej został oparty w dużej mierze na systemach istniejących w Stanach Zjednoczonych i w Republice Federalnej Niemiec. Zasada subsydiarności (pomocniczości) stanowi, iż w dziedzinach, które nie podlegają wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej, Wspólnota działa tylko wtedy, gdy cele rozważanych przedsięwzięć nie mogą być osiągnięte w wystarczającym stopniu na szczeblu państw członkowskich i przez to, ze względu na ich rozmiary lub skutki, mogą zostać lepiej osiągnięte na szczeblu unijnym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz