Wstęp do prawoznawstwa - strona 12

Prawo przedmiotowe -wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Prawo przedmiotowe - prawo podmiotowe Prawo przedmiotowe - niezależnie od sposobu powstawania czy tworzenia, całokształt (zbiór) reguł zachowania o cechach generalności i abstrakcyjności , które są podstawą decyzji jednostkowych , wydawanych przez organy administracyjne. Jeśli pojęciem prawa nie ob...

Przebieg procesu stosowania prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204

Przebieg procesu stosowania prawa - jest to proces zmierzający do wydania decyzji indywidualnej. Poszczególne etapy: Wybór przepisu , spośród obowiązujących przepisów prawnych, który będzie podstawą do wydania decyzji w danej sprawie. Jest to etap trudny, wzbudzający wiele kontrowersji, np. między ...

Przepisy nakazujące zakazująci i uprawiniające

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Przepisy nakazujące, zakazujące i uprawniające Przepisy nakazujące - ich cechą jest to, że z uniwersum wszystkich zachowań czy sposobów zachowań możliwych w danej sytuacji wyróżniają one jedno z nich (lub jeden sposób zachowania) i postanawiają, że należy zachowywać się tylko w sposób wskazany w ty...

Przepisy odsyłające i blankietowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

Przepisy odsyłające i blankietowe Przepisy odsyłające - są ustanawiane w celu uniknięcia w tekstach prawnych dwukrotnego czy kilkakrotnego nawet powtarzania tych samych postanowień. Wg niektórych publikacji prawniczych z odesłaniem mamy do czynienia również wtedy, gdy przepisy prawa nakazują kierow...

Wykład z prawoznastwa - przepisy prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

PRZEPISY PRAWA są ustanawiane mocą tzw. generalnych normatywnych aktów prawnych (np. konstytucja, ustawy) są wypowiedziami językowymi „zastanymi” przez nas w tekstach ustaw i innych aktów prawnych to jednostki redakcyjne aktu prawotwórczego to zdaniokształtne zwroty językowe wskazujące bądź narzu...

Przepisy proste i złożone

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Przepisy proste i złożone Przepisy proste - określają skutki prawne jednego tylko „stanu faktycznego”, jednego faktu prawnego. ( Np. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.) Przepisy złożone - określają skutki prawne dwu lub więcej owych faktów prawnych. ( Np. ...

Rekapitulacja rozważań - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Rekapitulacja rozważań O tym, czy do aparatu pojęciowego prawoznawstwa pojęcie „norma prawna” zostanie w ogóle wprowadzone czy tez nie, decyduje przyjęta konwencja, jedni bowiem się nim posługują a inni nie. Struktura normy prawnej również jest tylko kwestią przyjęcia określonej konwencji. Kto sa...

Wykład z prawoznastwa - sankcje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

SANKCJE Sankcje - ujemne skutki prawne, polegające na zastosowaniu represji w postaci przymusu państwowego, jakie powinny nastąpić, jeżeli adresat nie zastosuje się do nakazu czy zakazu przepisu prawa, a więc gdy nie wypełnia swojego obowiązku. Przepisy prawa ustalają rodzaj i wymiar represji. Dzie...

Wykład z prawoznastwa - skutki prawne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

SKUTKI PRAWNE Skutki prawne - to wszystkie następstwa prawne, jakie przepisy prawa wiążą z faktami prawnymi; następstwa, jakie powinny nastąpić (lub mogą nastąpić, jeżeli wyznacza je przepis o charakterze iuris dispositivi ), gdy zaistnieje fakt p...

Wykład z prawoznastwa - słownik

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

SŁOWNIK: Ex lege - z mocy prawa (przy nieważności) Ius cogens (iuris cogentis) - przepisy bezwzględnie stosowane Ius dispositivum (iuris dispositivi) - przepisy względnie stosowane Rules - reguły Principles - zasady Lex generalis - reguła powszechna Lex spacialis - reguła szczególna Lex plusquam pe...