Wstęp do prawoznawstwa - strona 11

Gałęzie prawa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

Gałęzie prawa Prawo każdego kraju jest zbiorem bardzo wielu przepisów normujących zachowania podmiotów , od dawna wyróżnia się więc mniejsze części, nazywane działami albo gałęziami prawa . W obowiązującym prawie polskim wyróżnia się zazwyczaj następujące rodzaje gałęzi prawa (nie będę dokonywać ic...

Hierarchia generalnych aktów prawnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Hierarchia generalnych aktów prawnych Prawo określa, jakie rodzaje generalnych aktów prawnych mogą być wydawane w danym państwie oraz ustala, które ograny mają kompetencje do wydawania danego rodzaju aktów prawnych. W Polsce aktami o mocy powszechnie obowiązującej są: konstytucja ustawy ratyfikowan...

Ideologie stosowania prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1302

Ideologie stosowania prawa W literaturze prawniczej spotyka się liczne wypowiedzi na temat, jak prawo powinno być stosowane. I tak mamy: A) Ideologia decyzji związanej przez prawo Naczelnymi wartościami tej ideologii są: wolność obywatels...

Ius cognes - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Ius cognes - ius dispositivum Przepisy o charakterze iuris cogentis są przepisami bezwzględnie stosowanymi . W sytuacjach unormowanych w przepisach iuris cogentis podmioty prawa nie mają żadnej możliwości wyboru sposobu zachowania się , muszą zachować się tak, jak nakazuje przepisy (pod rygorem pon...

Wykład z prawoznastwa - obowiązek

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

OBOWIĄZEK Obowiązek prawny - polega na tym, że przepis prawa ustanawia dla danej klasy adresatów nakaz lub zakaz określonego zachowania się (działania lub zaniechania) ( np. Administrator forum jest zobowiązany do powiadomienia użytkowników o planowanej zmianie regulaminu korzystania z forum.) Częs...

Określenie wykładni prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Określenie wykładni prawa Autorzy wskazują, że wykładnia polega na wyjaśnieniu sensu przepisów prawnych, ustaleniu właściwego ich rozumienia, przypisaniu im odpowiedniego znaczenia , bądź wyznaczeniu ich zakresu . W związku z tym przez wykładnię prawa będziemy rozumieli zespół czynności zmierzający...

Wykład z prawoznastwa - podmioty prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

PODMIOTY PRAWA Podmiotem prawa nazywany jest ten, kto może posiadać uprawnienia (prawa) lub obowiązki. Podmiotowość prawna nie stanowi czyjejkolwiek własności przyrodzonej, lecz nadaje ją prawo. Wyróżniamy dwa rodzaje podmiotów prawa: Osoby fizyczne to ludzie i tylko oni mogą być podmiotami prawa, ...

Prawo podmiotowe a uprawnienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Prawo podmiotowe a uprawnienie: 1. Prawami podmiotowymi nazywane są uprawnienia o szczególnej doniosłości dla obywateli . W tym ujęciu nie każde uprawnienie zyskuje miano prawa podmiotowego. To historycznie (czasu Oświecenia) ukształtowany sposób użycia tej nazwy i występujący przede wszystkim w na...

Prawo pozytywne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

Prawo pozytywne Z określeniem tym wiążą się różne znaczenia, najczęściej używane jest w celu przeciwstawienia go jakiemuś innemu rodzajowi prawa. Prawo pozytywne - rozumiane jako prawo mające w ogóle swe źródło w ludzkiej działalności, np...

Prawo precedensowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

Prawo precedensowe Prawo precedensowe (common law) obowiązuje przede wszystkim w państwach anglosaskich , regułą jest tam prawotwórcza działalność sądów. Sędzia wydając wyrok, ma obowiązek oparcia swego orzeczenia na orzeczeniach, jakie zostały...