Prawo zobowiązań - strona 13

Granice zasady swobody umów.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Granice zasady swobody umów. Sprzeczność celu umowy z ustawą (iuris cogentis + przepisy semiimperatywne). Sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego. Sprzeczność umowy z natura zobowiązania (właściwością zobowiązania) - sporo kazui...

Indos.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

Indos. Z włoskiego: in dorso - na plecach. Podpis na grzbiecie dokumentu. Weksel trasowany: Cechy indosu: Podmioty: indosant, indosatariusz (ciąg indosów). Zawsze na dokumencie (pisemny), nie może być ustny. Cel: przeniesienie prawa z papieru wartościowego (z reguły wierzytelności) z indosant...

Klauzula rebus sic stantibus

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1736

Klauzula rebus sic stantibus (357 1 )- doczytaj w podręczniku!! Art. 357 1 . Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażą...

Należyta staranność.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

należyta staranność. Pojęcie związane z zakresem odpowiedzialności odszkodowawczej. Judykatura i literatura tworzą model starannego zachowania się (A) po to, aby ocenić ten model w konfrontacji z konkretnym zachowaniem się drugiej osoby (B), co prowadzi do dwóch konkluzji: Dochowałeś należytej sta...

Odpowiedzialność za casus mixtus

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1547

Odpowiedzialność za casus mixtus (E) !! Art. 478.  Jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz oznaczona co do tożsamości, dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za utratę lub uszkodzenie przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodz...

Kryteria oceny wykonania zobowiązania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Ogólne i szczegółowe kryteria oceny wykonania zobowiązania. Kryteria ogólne z art. 354 § 1 Kryterium wewnętrzne: Treść zobowiązania. Kryteria zewnętrzne: Sposób odpowiadający celowi społeczno-gospodarczemu zobowiązania. Zasady współżycia społecznego. Jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwy...

Opóźnienie wierzyciela - mora creditoris.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

Opóźnienie wierzyciela - mora creditoris . Pojęcie opóźnienia wierzyciela. Art. 486 § 2 Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświad...

Orzecznictwo sądowe i decyzja administracyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Orzecznictwo sądowe. Orzeczenia sądowe: Deklaratoryjne- np. zasądzenie odszkodowania. Konstytutywne- kształtują, modyfikują stosunek prawny: ex tunc- z mocą wsteczną ex nun- z mocą po wydaniu orzeczenia O powyższym rozstrzyga ustawodawca lub sędzia. Np. konstytutywne: Wyrok rozwodowy (56 kro)...

Pojęcie i elementy konstrukcyjne świadczenia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Pojęcie i elementy konstrukcyjne świadczenia. Cechy jurydyczne świadczenia: Zachowanie się dłużnika w stosunkach obligacyjnych (354). Zgodne z treścią zobowiązania (nie jakiekolwiek), czyniące zadość interesowi wierzyciela (interes wierzyciela zwykle ma charakter majątkowy). Skutki świadczenia: A...

Pojęcie niewypłacalności dłużnika i skutki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

Pojęcie niewypłacalności dłużnika i skutki tej niewypłacalności. W prawie cywilnym brak ogólnej definicji niewypłacalności ważnej dla całego systemu. Natomiast pojęcie niewypłacalności można szukać w przepisach ustawy Prawo upad...