Prawo rzymskie - strona 61

Przyczyny ograniczające zdolność prawną.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Przyczyny ograniczające zdolność prawną. Infamia - umniejszenie czci obywatelskiej, uszczerbek na pełnej wartości jednostki w społeczeństwie. Infamia mogła dotykać osobę z mocy samego prawa, jeśli jej postępowanie zasługiwało na dezaprobatę społec...

Skutki niewykonania zobowiązania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

Skutki niewykonania zobowiązania. Jeżeli dłużnik nie wykonał zobowiązania, ponosił z reguły z tego tytułu odpowiedzialność wobec wierzyciela, który na drodze sądowej mógł domagać się świadczenia, a w braku takiej możliwości pokrycia powstałej szkody. Ale ta zasada znała liczne wyjątki. Wolny od o...

Skutki prawne małżeństwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Skutki prawne małżeństwa. Dzieci zrodzone w małżeństwie uchodziły za prawe i korzystały w pełni z wynikających stąd praw. Żona uzyskiwała pozycję społeczną męża. Małżonkowie zobowiązani byli do wzajemnego szacunku. Mąż miał obowiązek utrzymania żony, ale miał też prawo o decydowaniu o miejscu jej z...

Skutki zdarzeń prawnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

Skutki zdarzeń prawnych Nabycie prawa - skutkiem zdarzenia prawnego może być nabycie / zmiana / utrata jakiegoś prawa podmiotowego. Nabycie pierwotne - jeśli ktoś staje się podmiotem prawa, niezależnie od praw tej osoby, która je utracił...

Sprzeczność treści z prawem i dobrymi obyczajami.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Sprzeczność treści z prawem i dobrymi obyczajami Skutki aktu o treści sprzecznej z normą prawną mogły być regulowane przez sanctio zawartą w ustawie. Leges imperfectae - bez kary ani sankcji nieważności Leges minus quam perfectae - tylko kara Leges perfectae - nieważność aktu Od V w. n. e. - akty...

Zdolność prawna - status civitas.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 602

Status civitas W myśl zasady osobowości albo personalności prawa każdy obywatel rządził się prawem tej gminy czy tek civitas do której przynależał i na odwrót - prawo określonej civitas dostępne było tylko jej obywatelom. Na tej podstawie zdolność prawną w sferze rzymskiego

Strony i ich zastępcy procesowi Zdolność sądowa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Strony i ich zastępcy procesowi. W każdym sporze sądowym występują dwie strony. Jedna która zmierza do urzeczywistnienia swego prawa podmiotowego (powód) oraz druga, od której powód domaga się określonego zachowania się (pozwany). W procesie legisakcyjnym strony musiały występować osobiście, gdyż ...

Uchwały senatu.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

UCHWAŁY SENATU - SENATUS CONSULTA Miały doniosłe znaczenie jako źródło prawa W okresie republikańskim senat nie posiadał władzy ustawodawczej, jednak za pomocą uchwał zwracał się do pewnej magistratury z radą - c o n s u l t u m , by wydała ...

Uchwały senatu.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Uchwały senatu. Senat w okresie królewskim spełniał rolę doradcy króla. W okresie republikańskim nie posiadał władzy ustawodawczej, chociaż wywierał na nią wpływ przez zatwierdzanie ustaw zgromadzeń ludowych. Ustawy senatu uzyskały moc prawa obowiązującego dopiero za czasów Augusta. Senat zaczął st...

Umocnienie zobowiązania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Umocnienie zobowiązania Z wyjątkiem zobowiązań naturalnych, wykonanie każdego innego zobowiązania gwarantuje rygor egzekucji. Praktyka dowodzi jednak, iż gwarancje te nie zawsze były wystarczające. W prawie obligacyjnym celowi temu służyły zarówno dodatkowe zobowiązania osób trzecich, gwarantujący...