Prawo rzymskie - strona 60

Pojęcie i podział czynności prawnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

Pojęcie i podział czynności prawnych. Czynność prawna - oświadczenie woli, zmierzające do powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku prawnego. Podział czynności prawnych: Jednostronne - do skutku wystarcza oświadczenie woli jednej ze stron (testament) Dwustronne - zgodnie oświadczenie woli dwóch...

Pojęcie i podział praw rzeczowych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Pojęcie i podział praw rzeczowych . Prawo rzeczowe może istnieć tylko na rzeczy. Prawo rzeczowe należy do kategorii praw podmiotowych bezwzględnych. Określa się je jako ius in re, chodzi tu o stosunek między podmiotami w związku z uprawnieniem jakie jeden z tych podmiotów ma do jakiejś rzeczy. Pr...

Pojęcie prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Pojęcie prawa Rzymianie w odróżnieniu od wszystkich innych społeczeństw antycznych od niepamiętnych czasów odróżniali normy prawne od wszystkich innych norm postępowania i pojmowali je w sposób abstrakcyjny. Nie formułowali ich tez dla zdarzeń, które już miejsce, lecz ujmując je w sposób ogólny, pr...

Pojęcie zobowiązania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

Pojęcie zobowiązania: Zobowiązaniem (obligatio) - nazywamy stosunek prawny między dwiema stronami, z których jedna, zwana wierzycielem (creditor) ma prawo domagania się pewnego świadczenia od drugiej strony, ta zaś zwana dłużnikiem (debitor) ma obowiązek świadczenie to spełnić. Zobowiązanie należy ...

Postępowanie zwyczajne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Postępowanie zwyczajne. Proces legislacyjny. Proces legislacyjny jest najstarszym procesem prywatnym. Postępowanie toczyło się wyłącznie na podstawie ustawy. Można było w nim dochodzić ochrony tylko takich praw, które przewidywane były w obowiązujących ustawach. Stąd wąski zakres jego zastosowania....

Czynności prawne zawierane z cudzoziemcami.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

PRAETOR PEREGRINUS - IUS GENTIUM Początkowo czynności prawne zawierane z cudzoziemcami opierały się jedynie na fides - wzajemnym zaufaniu. Sądy rekuperatorów (polubowne) - rozpatrywały sprawy sporne w stosunkach handlowych mieszanych 242 r. p...

Prawo procesowe a prawo materialne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Prawo procesowe a prawo materialne. Prawem cywilnym materialnym zwie się ten dział prawa, który w sferze stosunków majątkowych i osobistych określa prawa podmiotowe jednostki. Prawo formalne (procesowe) spełnia w stosunku do prawa materialnego rolę służebną. Ma na celu ochronę bądź realizację praw...

Prawo rzymskie w Polsce.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Prawo rzymskie w Polsce. Polska nigdy nie znalazła się pod panowaniem Rzymian, stąd nie było tu nigdy bezpośredniej tradycji ich prawa. Przyjmując jednak chrześcijaństwo z Rzymu, a nie z Konstantynopola, znaleźliśmy się w sferze wpływów kultury zachodniej. O znajomości prawa rzymskiego w Polsce ju...

Prawo względne i bezwzględne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Prawo względne i bezwzględne. Prawo względne - jest to wierzytelność wobec określonego dłużnika. Obowiązek podmiotu zobowiązanego polegać może zarówno na działaniu pozytywnym (obowiązek zerotu rzeczy oddanej w przechowanie) jak i negatywnym (zakaz używania rzeczy oddanej w przechowanie). Prawo bez...

Proces legislacyjny - cechy charakterystyczne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

C E C H Y C H A R A K T E R Y S T Y C Z N E: Najdawniejszy rodzaj postępowania sądowego. Postępowanie polega na wypowiedzeniu twierdzeń przez strony spór wiodące. Obowiązuje z a s a d a ś c i s ł e j f o r m a l i s t y k i -każde uchybienie formy powoduje utratę roszczenia. Mogło być wszczęte tylk...