Prawo cywilne - strona 31

Kwalifikacja prawna świadczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Kwalifikacja prawna świadczenia Trzy poglądy: Świadczenie zawsze jest przejawem woli dłużnika, mającej na celu wykonanie ciążącego na nim obowiązku prawnego i stanowi czynność prawną, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Sp...

Miejsce i funkcje prawa zobowiązań w systemie prawnym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1414

MIEJSCE I FUNKCJE PRAWA ZOBOWIĄZAŃ W SYSTEMIE PRAWNYM Dział prawa cywilnego Prawo cywilne stanowi odrębną gałąź systemu prawnego. Gałąź ta dzieli się na działy. Regulują one stosunki majątkowe typu względnego, czyli prawa podmiotowe (wierzytelności) skuteczne wobec określonych indywidualnie podmio...

Prawo cywilne - nominalizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

NOMINALIZM Pojęcie Zasada nominalizmu- zobowiązanie pieniężne należy spełnić przez zapłatę tej samej sumy pieniężnej, na jaką opiewał dług w chwili jego powstania. Zasada ta opiera się na założeniu, że jednostki pieniężne mają pewną stałą wartość określoną przez państwo, która wyrażona jest na

Prawo cywilne - odnowienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

ODNOWIENIE Pojęcie Konstruowane, jako umowę zawartą między wierzycielem a dłużnikiem, w której strony postanawiają, że dotychczasowe zobowiązanie zostanie umorzone w związku z powstaniem nowego stosunku zobowiązaniowego. Nowy stosunek powinien różnić się od starego: albo inny świadczeniem albo i...

Odpowiedzialność za wyrzucanie lub wylanie przedmiotu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYRZUCENIE SPADNIĘCIE LUB WYLANIE PRZEDMIOTU Podmiot i przesłanki Ten, kto zajmuje pomieszczenie, odpowiada za szkodę wyrządzoną w następstwie wyrzucenia, wylania lub spadnięcia z tego pomieszczenie jakiegokolwiek przedmiotu. Chodzi tu o każdą osobę, która faktycznie włada wyod...

Świadczenie zmierzające do naprawienia szkody - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1204

ŚWIADCZENIE ZMIERZAJĄCE DO NAPRAWIENIA SZKODY Funkcje odszkodowania Trzy rodzaje funkcji społecznych: funkcja kompensacyjna- polega na wyrównaniu szkody doznanej przez poszkodowanego i doprowadzeniu do takiej sytuacji, jak gdyby zdarzenie wywołujące szkodliwe następstwa nie nastąpiło funkcja rep...

Ogólne reguły określające odpowiedzialność dłużnika - omówienie ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

OGÓLNE REGÓŁY OKREŚLAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻNIKA Wprowadzenie Jeżeli dłużnik zachowuje się w sposób niezgodny z treścią zobowiązania to jego zachowanie uzyskuje kwalifikację zachowania bezprawnego. Chodzi tu o bezprawność względną, która polega na naruszeniu powinności ciążących na wszystkich c...

Ograniczenie swobody zawierania umów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

OGRANICZENIA SWOBODY ZAWIERANIA UMÓW Uwagi wstępne Jakiekolwiek ograniczenie swobody decydowania o zawieraniu umowy musi być zawsze zrelatywizowane do treści umowy. Ograniczenia muszą wskazywać, jakich umów strony nie mogą swobodnie zawierać. Ograniczenia

Okoliczności egzoneracyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

OKOLICZNOŚCI EGZONERACYJNE Uwagi wstępne Okoliczności egzoneracyjne obejmują: Siłę wyższą Okoliczności, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego Okoliczności, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą prowadzący przedsiębiorstwo lub posiadacz pojazdu nie ponosi od...

Opóźnienie i zwłoka dłużnika - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

OPÓŹNIENIE I ZWŁOKA DŁUŻNIKA Wprowadzenie Chodzi tu o sytuacje, gdy świadczenie wprawdzie jest możliwe do spełnienia, ale nie zostało w terminie wykonane. Niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia może nastąpić wskutek okoliczności: za które dłużnik ponosi odpowiedzialność- za winę własną lu...