Prawo cywilne - strona 30

Umowa zlecenia i umowa o dzieło - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

34. Umowa zlecenia i umowa o dzieło - przedmiot i różnice: Umowa o dzieło (umowa rezultatu) - Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Ten rodzaj um...

Własność jako prawo rzeczowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

14. Własność jako prawo rzeczowe - pojęcie, zakres, ochrona: Własność - nieograniczone prawo rzeczowe; prawnie zagwarantowana możliwość pełnego rozporządzania jakąś rzeczą. Uprawnienia właścicielskie to: prawo do korzystania (używanie rzeczy, pobieranie pożytków, prawo do zbycia i przetworzenia), r...

Współwłasność - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

19. Współwłasność - pojęcie, rodzaje: Współwłasność- zarządzanie przez kilka osób niepodzielnie 1) jedność podmiotu - polega na tym, że jest nim ta sama rzecz. 2) wielość podmiotów - polega na tym, że wspólne prawo należy do kilku osób, a więc co najmniej dwóch. 3) niepodzielność wspólnego prawa...

Umowy nazwane - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2331

30. Wymień kilka umów nazwanych - omów jedną z nich: Umowy nazwane - sprzedaż omówiona niżej, zamiana, o dzieło, dzierżawa, zlecenia, najmu, o pracę Umowy nazwane - sprzedaż, najem, dzierżawa, dostawa, umowa o dzieło, zamiana, kontraktacja, umowa o roboty budowlane, umowa leasingu, użyczenie, poży...

Zastaw - definicja, wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Zastaw Zastaw - jest ograniczonym prawem rzeczowym podobnym do hipoteki a w przeciwieństwie do niej ustanawianym tylko na rzeczach ruchomych oraz niektórych prawach majątkowych. Jest to prawo akcesoryjne. Wierzycielowi służy pierwszeństwo zaspokojenia z przedmiotu zastawu przed innymi wierzycielami...

Zdarzenia prawne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 665

Zdarzenia prawne Zdarzenie prawne - to taki fakt, który powoduje skutek prawny tzn. powstanie, zmianę lub ustanie jakiegoś stosunku prawnego. Wyróżniamy: - Zdarzenia sensu stricte (działania w sensie ścisłym) - Działania Zdarzenia sensu stricte - są niezależne od woli człowieka np. uderzenia

Zdolność do czynności prawnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Wyjaśnij pojęcie: zdolność do czynności prawnych: możność zaciągania praw i obowiązków, wywoływania określonych skutków prawnych poprzez własne oświadczenia woli (czynności prawne); Pełną zdolność do czynności prawnych posiada człowiek, który ukończył 18 rok życia, czyli uzyskał pełnoletniość. Pełn...

CULPA IN CONTRAHENDO - Zawarcie umowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

CULPA IN CONTRAHENDO Zawarcie umowy powoduje powstanie określonych obowiązków, a ich niedopełnienie przez stronę zobowiązaną naraża ją na tzw. odpowiedzialność kontraktową. Naruszanie powszechnie obowiązujących reguł postępowa...

Czyny niedowzwolone

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

CZYNY NIEDOZWOLONE POJĘCIE Do czynów niedozwolonych ustawa zalicza nie tylko zawinione działania człowieka, ale i innego rodzaju zachowania ludzkie oraz zdarzenia, które nawet do tej klasy zjawisk nie należą. Podmiot odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną

Prawo cywilne - dług

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Dług Dług- zespół obowiązków dłużnika. Wykonanie tych obowiązków ma na celu zaspokojenie interesu wierzyciela, określonego wierzytelnością. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, ...