Matematyka finansowa

note /search

Matematyka finansowa - wykłady - Funkcja wypukła

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3780

MATEMATYKA WYKŁADY prof. dr hab. Bronisław Ceranka Literatura: 1. Krysicki, Włodarski „Analiza matematyczna w zadaniach” część 1 i 2. 2. Antoniewicz, Misztal „Matematyka dla studentów ekonomii”. 3. Klepacz „Matematyka zbiór zadań z rozwiązaniami dla studentów uczelni ekonomicznych”. 4. Ostoj...

Matematyka Finansowa - Wykład - Witold Orzeszko

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 5264

Matematyka finansowa Literatura W. Bijak, M. Podgórska, I Utkin, „ Matematyka finansowa” M. Dobija, E. Smaga „Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej” W Ronka-Chmielowiec, K. Kuziak „Podstawy matematyki finansowej” M. S...

Opcje - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1008

Czynniki wpływające na cenę opcji: - cena aktywów pierwotnych - cena wykonania - czas pozostający po wygaśnięciu opcji - zmienność ceny aktywów pierwotnych - wolna od ryzyka stopa procentowa Cena aktywów pierwotnych - biorąc pod uwagę relację ceny aktywów pierwotnych i ceny wykonania opcje o...

Opcje - omówienie zagadnienia

 • Matematyka finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

Czynniki wpływające na cenę opcji: - cena aktywów pierwotnych - cena wykonania - czas pozostający po wygaśnięciu opcji - zmienność ceny aktywów pierwotnych - wolna od ryzyka stopa procentowa Cena aktywów pierwotnych - biorąc pod uwagę relację ceny aktywów pierwotnych i ceny wykonania opcje o...

Pożyczki i kredyty

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1421

POśYCZKI I KREDYTY Poj ę cia: kapitał własny - kapitał pochodz ą cy od wła ś ciciela, wspólników, rodziny itp. kapitał obcy - kapitał uzyskany z zaci ą gni ę tych kredytów i po Ŝ yczek oraz innych działa ń . kapitał obcy musi by ć w umówionym czasie zwrócony z nale Ŝ nymi odsetkami i innymi umówion...

Teoria matematyki finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1659

Strumienie Strumie ń pieni ę dzy - jest to ciąg wpływów lub wydatków w czasie. Oznaczamy przez: 3. Spłata poŜyczek i kredytów. Pojęcia: kapitał własny - kapitał pochodzący od właściciela, wspólników, rodziny itp. kapitał obcy - kapitał uzyskany z zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz innych dzi...

Oprocentowanie proste i składane

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1841

OPROCENTOWANIE PROSTE I SKŁADANE Zajmiemy si ę oprocentowaniem kapitału, czyli obliczaniem przyszłej warto ś ci kapitału wypo Ŝ yczonemu komu ś na pewien czas i na pewnych warunkach procentowych, np. ulokowanego w banku. Oznaczenia: K 0 - kapitał pocz ą tkowy n ≥ 1 - czas oprocentowania kapitału, l...

Oprocentowanie składane z dołu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1358

O PROCENTOWANIE SKŁADANE Z DOŁU . Oznaczenia tak jak w paragrafie B1. Zakładamy najpierw, Ŝ e kapitalizacja jest zgodna, tzn. okres kapitalizacji równa si ę okresowi u Ŝ ytej stopy procentowej p0. Z definicji oprocentowania składanego z dołu, wynika, Ŝ e: K i - kapitał po i okresach oprocentowania ...

Matematyka finansowa - oprocentowanie lokat ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 7595

Matematyka Finansowa - cwiczeniaRodzaje oprocentowaniaOprocentowanie lokaty – podstawowe pojęcia i symbole– wartość teraźniejsza (początkowa, bieżąca, aktualna)– wartość końcowa (przyszła)Odsetki:s...

Matematyka finansowa - zmienne stopy procentowe i inflacja ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 735
Wyświetleń: 7189

Dokument zawiera treść siedmiu zadań, do kilku z nich dołączona jest odpowiedź w formie samego wyniku, bez obliczeń.                                                                                                                                                                                       ...