Prawo ubezpieczeń społecznych

note /search

Dodatki emerytur i rent

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

Dodatki do emerytur i rent W systemie emerytalno-rentowym występują świadczenia dodatkowe związane z posiadaniem prawa do świadczenia głównego (dodatki nie są świadczeniami samodzielnymi). Dodatek pielęgnacyjny - przysługuje osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne...

Zaopatrzenie społeczne sędziów i prokuratorów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

ZAOPATRZENIE SPOŁECZNE SĘDZIÓW I PROKURATORÓW Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych Konstrukcja stosunku służbowego sędziego (to samo dotyczy stosunku służbowego prokuratorów): z chwilą nawiązania stosunku służbowego co do zasady mamy do czynienia z dożywotnim stosu...

13. Renta socjalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

RENTA SOCJALNA Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej Renta socjalna ma charakter pośredni między zaopatrzeniem społecznym a pomocą społeczną: historycznie renta socjalna wywodzi się z pomocy społecznej - pierwotnie renta soc...

14. Pojęcie pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

POJĘCIE POMOCY SPOŁECZNEJ Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia...

15. Świadczenia z pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 798

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Cechą świadczeń z pomocy społecznej jest zróżnicowanie → pomoc społeczna wymaga dostosowania formy świadczenia do rodzaju potrzeby po stronie ubiegającego się o świadczenie. Świadczenia z pomocy społecznej można po...

Źródła prawa ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3472

ŹRÓDŁA PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. Krajowe II. Uniwersalne III. Regionalne Krajowe Art. 87 Konst. źródłami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce są: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia. Te same źródła funkcjonują w ramach źródeł prawa ubezpieczeń społ...

Pytania - Ustawy Bismarcka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1547

Pytania do wykładów teoretycznych oraz ustawy systemowej Starożytne formy wsparcia socjalnego Urządzenia socjalne w oświeceniu Ustawy Bismarcka Dwa podstawowe modele zabezpieczenia społecznego w Europie Pojęcie zabezpieczenia społecznego Metody zabezpieczenia społecznego Podobieństwa i różnice mię...

Sytuacja po 1946 r i obecnie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1162

Polska Ludowa: Okres ten trwa od 1946 do 1998 roku. Funkcjonuje wtedy własność uspołeczniona oraz gospodarka oparta na centralnym planowaniu. Nastąpiła wtedy likwidacja wszystkich odrębnych funduszy z okresu II RP oraz likwidacja odrębnej składki na poszczególne rodzaje ryzyka. Od 1946 r. funkcjonu...

Włączenia w ubezpieczeniu dowolnym i obowiązkowym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

WYŁĄCZENIA W UBEZPIECZENIU DOBROWOLNYM I OBOWIĄZKOWYM Mając na uwadze zmiany wprowadzone 1 stycznia 1999 r., należy podkreślić, że nastąpiła likwidacja odrębnych ustaw ubezpieczeniowych, które do tej pory dotyczyła poszczególnych grup zawodowych. Z jednej strony dotyczyły ubezpieczenia społecznego ...

Zabezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1302

ZABEZPIEZENIE SPOŁECZNE (wiąże się z art. 67 Konstytucji) Pojęcie to, w piśmiennictwie ujmowane szeroko, obejmowało różne techniki służące zaspokajaniu uzasadnionych społecznie potrzeb. Do takich technik, co do których jest absolutna zgodność w piśmiennictwie i w orzecznictwie, należą 3 techniki ub...