13. Renta socjalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
13. Renta socjalna - strona 1 13. Renta socjalna - strona 2

Fragment notatki:

RENTA SOCJALNA
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
Renta socjalna ma charakter pośredni między zaopatrzeniem społecznym a pomocą społeczną:
historycznie renta socjalna wywodzi się z pomocy społecznej - pierwotnie renta socjalna uregulowana była w ustawie o pomocy społecznej, ale obecnie ustawodawca zdecydował o uregulowaniu w odrębnej ustawie;
konstrukcja prawna renty socjalnej opiera się na cechach zaopatrzenia społecznego.
Ryzyko socjalne, przed którym chroni renta socjalna → ryzyko niezdolności do pracy powstałe w młodym wieku, tzn. przed objęciem danej osoby ubezpieczeniem społecznym.
Przesłanki nabycia prawa do renty socjalnej:
renta socjalna przysługuje:
osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
Wyjątek od przesłanki posiadania obywatelstwa polskiego - prawo do renty socjalnej przysługuje obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski na podstawie określonego tytułu z zamiarem stałego pobytu;
warunkiem uzyskania renty socjalnej jest ukończenie 18 roku życia;
powstanie całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu w wymaganym okresie:
okres przed ukończeniem 18 roku życia;
okres pobierania nauki w szkole albo w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia;
okres studiów doktoranckich lub też aspirantury naukowej.
Rodzaje renty socjalnej:
stała renta socjalna - jeżeli orzeczona niezdolność do pracy jest trwała;
okresowa renta socjalna - jeżeli orzeczona niezdolność do pracy jest okresowa.
Orzecznictwo lekarskie → o niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS, a odwołania od orzeczeń lekarza orzecznika ZUS rozpatrują komisje lekarskie ZUS.
Wysokość renty socjalnej jest taka sama dla wszystkich osób uprawnionych - kwota renty socjalnej jest stała i wynosi 84 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Przesłanki negatywne:
pobieranie świadczeń emerytalno-rentowych w ramach systemu ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenie społecznego;
pobieranie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego (takiego prawa nie wyłącza pobieranie renty rodzinnej);


(…)

… Ubezpieczeń Społecznych.
Przesłanki negatywne:
pobieranie świadczeń emerytalno-rentowych w ramach systemu ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenie społecznego;
pobieranie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego (takiego prawa nie wyłącza pobieranie renty rodzinnej);
posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 hektarów przeliczeniowych;
tymczasowe aresztowanie albo odbywanie kary pozbawienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz