Zbieg tytuów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbieg tytuów - strona 1 Zbieg tytuów - strona 2 Zbieg tytuów - strona 3

Fragment notatki:

Zbieg tytułów Zbieg tytułów odgrywa istotną rolę dlatego, że ustawodawca uściśla z góry, jaki będzie zakres obowiązkowego ubezp. emeryt. i rentowego w odniesieniu do osób ubezpieczonych.
W polskim prawie nie ma ubezpieczenia obowiązkowego z jednego tytułu (jak ostatnio stwierdził SN w jednym z orzeczeń) - o tym, ile to będzie tytułów decyduje ustawodawca.
Jeśli chodzi o zbieg tytułów, można wyodrębnić 3 zasadnicze grupy, co do których ustawodawca przyjął różną, odrębną formułę podlegania obowiązkowemu ubezp. społecznemu:
Obejmuje tytuły, których dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie z wszystkich tytułów w tej grupie wymienionych
Realizuje zasadę pierwszeństwa tytułu najwcześniejszego, czyli tytułu, który powstał jako pierwszy w czasie - zasada pierwszeństwa w czasie
Grupa tytułów z tzw. względnym pierwszeństwem. Są to tytuły, które są podstawą obowiązkowego ubezp. tylko o tyle, o ile nie istnieje równocześnie inny tytuł, który rodzi obowiązek ubezpieczenia. Ten inny tytuł, jeśli istnieje, uzyskuje pierwszeństwo.
Ad. I. Grupa, w której występuje wielość tytułów, a każdy z nich jest podstawą obowiązkowego ubezp. emeryt.-rentowego.
pracownicy - przy czym chodzi tu o szerokie pojęcie pracownika, a więc nie tylko umowa o pracę i umowy cywilne zawarte z własnym pracodawcą, ale również umowy cywilnoprawne łącznie z umową o dzieło, zawarte z innym pracodawcą, jeżeli praca wykonywana w ramach tych umów, jest wykonywana na rzecz osoby pracodawcy.
członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych
funkcjonariusze służby celnej, bo tylko ta służba pozostaje w systemie powszechnym
osoby, które korzystają że świadczenia szkoleniowego osoby pobierające świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
duchowni
Osoby, których dotyczy ten zbieg tytułów, a więc są jednocześnie pracownikami, funkcjonariuszami celnymi etc (wszystkie punkty), podlegają obowiązkowemu ubezp. emeryt.-rentowemu z wszystkich tych tytułów, z wyjątkiem duchownego. Jest tu zatem wielość tytułów, z wyjątkiem duchownego.
Jednakże w odniesieniu do tej grupy ustawodawca wprowadził dalszą możliwość rozszerzenia obowiązkowego ubezp. na inne jeszcze tytuły, jeżeli osoby te uzyskują niską podstawę wymiaru świadczeń, które są podstawą opłacenia składki. Chodzi tutaj o podstawę, która jest niższa, niż minimalne wynagrodzenie.


(…)

… pozbawienia wolności
Jeśli taka osoba ma inny tytuł obowiązkowego ubezp. to tamten ma pierwszeństwo. Tytuł, o którym mowa wygasa, w razie nabycia prawa do emerytury lub renty
przebywanie na urlopie wychowawczym oraz pobieranie zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości macierzyńskiego
Dokładnie taka sama sytuacja jak wyżej.
pobieranie zasiłku dla bezrobotnych albo stypendium wypłacanego przez Urząd pracy albo inny podmiot.
W obydwu przypadkach, jeśli osoby te mają jakikolwiek inny tytuł, to pobieranie zasiłku lub stypendium przestaje być tytułem.
4.Żołnierze pełniący służbę czynną a także,
5. osoby, odbywające służbę zastępczą. Tutaj taka sama sytuacja. Jeśli osoby te mają jakikolwiek inny tytuł, to te tytuły przestają być podstawą obowiązkowego ubezpieczenia emeryt.-rentowego.
osoby, pobierające…
… z prowadzeniem działalności gospodarczej - w takiej sytuacji podlega obowiązkowemu ubezp. emeryt.-rentowemu tylko z działalności gosp. To rozwiązanie słuszne, bowiem ubezpieczenie duchownego angażuje środku Funduszu Kościelnego ( czyli budżetu państwa), a zatem skoro ma on własne źródło dochodu jest w pełni uzasadnione, by Fundusz Kościelny był zwolniony od obowiązku ubezpieczenia duchownego, a duchowny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz