Dodatki emerytur i rent

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dodatki emerytur i rent - strona 1 Dodatki emerytur i rent - strona 2 Dodatki emerytur i rent - strona 3

Fragment notatki:

Dodatki do emerytur i rent
W systemie emerytalno-rentowym występują świadczenia dodatkowe związane z posiadaniem prawa do świadczenia głównego (dodatki nie są świadczeniami samodzielnymi).
Dodatek pielęgnacyjny - przysługuje osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz osobom, które ukończyły 75 lat.
Wysokość dodatku pielęgnacyjnego - ustawa określiła pierwotną wysokość dodatku, ale ten dodatek jest okresowo waloryzowany (obecnie wynosi 163 zł 15 gr).
Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w placówce, która zapewnia całodobową opiekę, za wyjątkiem sytuacji, gdy okres pobytu wynosi nie więcej niż 2 tygodnie w miesiącu.
Dodatek dla sieroty zupełnej - przysługuje dzieciom, które nie posiadają żadnych rodziców (obecnie wynosi 306 zł 65 gr).
Zasiłek pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy co do zasady jest świadczeniem pochodnym ze stosunku ubezpieczenia społecznego istniejącego pomiędzy zmarłym a instytucją ubezpieczeniową i przysługuje osobom trzecim.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
osoby podlegającej ubezpieczeniu;
osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
osoby nie podlegającej ubezpieczeniu i nie pobierającej emerytury lub renty, ale w chwili śmierci spełniającej warunki nabycia prawa do emerytury lub renty;
członka rodziny osoby ubezpieczonej albo emeryta lub rencisty (członkiem rodziny jest osoba, która spełnia te same kryteria co w przypadku renty rodzinnej).
Osobą uprawnioną do zasiłku pogrzebowego jest osoba, która pokryła koszt pogrzebu - celem zasiłku jest przyznanie środków na zorganizowanie pogrzebu lub zwrot poniesionych kosztów.
Osobą uprawnioną do zasiłku pogrzebowego może być również instytucja (każdy podmiot, który pokrył koszt pogrzebu).
Zasady ustalania wysokości zasiłku pogrzebowego - zasiłek pogrzebowy co do zasady przysługuje w wysokości 200 % przeciętnego wynagrodzenia (obecnie wynosi 5902 zł 72 gr).
Zasiłek pogrzebowy w tej wysokości przysługuje wyłącznie członkom rodzin - instytucjom zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu.
Termin na dochodzenie roszczeń wynosi 12 miesięcy od śmierci ubezpieczonego - w ciągu 12 miesięcy powinno nastąpić złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy, po tym terminie uprawnienie wygasa (termin zawity).
Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie


(…)

… dochodzenia na drodze sądowej do spełnienia świadczenia).
Wysokość świadczeń emerytalno - rentowych
Wysokość najniższych świadczeń emerytalno-rentowych jest określona w ustawie, przy czym te kwoty podlegały waloryzacjom:
najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 636 zł 29 gr;
najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 489 zł 44 gr;
najniższa emerytura oraz renta rodzinna: 636 zł 29 gr.
Najniższe kwoty świadczeń emerytalnych odnoszą się świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i otwartych funduszy emerytalnych.
Budżet państwa gwarantuje świadczenia na poziomie najniższego świadczenia emerytalnego lub rentowego.
Waloryzacja świadczeń emerytalno - rentowych
Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych może mieć dwojaki charakter:
cenowy;
płacowy.
Waloryzacja cenowa → polega…
wiek emerytalny wynoszący: 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.
Progi, których osiągnięcie skutkuje zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczenia:
całkowite zawieszanie świadczenia następuje w razie osiągnięcia przez ubezpieczonego przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie wynosi 3836 zł 80 gr);
zmniejszenie świadczenia następuje w razie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz