Włączenia w ubezpieczeniu dowolnym i obowiązkowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Włączenia w ubezpieczeniu dowolnym i obowiązkowym - strona 1 Włączenia w ubezpieczeniu dowolnym i obowiązkowym - strona 2

Fragment notatki:

WYŁĄCZENIA W UBEZPIECZENIU DOBROWOLNYM I OBOWIĄZKOWYM
Mając na uwadze zmiany wprowadzone 1 stycznia 1999 r., należy podkreślić, że nastąpiła likwidacja odrębnych ustaw ubezpieczeniowych, które do tej pory dotyczyła poszczególnych grup zawodowych. Z jednej strony dotyczyły ubezpieczenia społecznego pracowników, a z drugiej strony część z nich dotyczyła grup niepracowniczych. Po 1 stycznia 1999 r. nastąpiło scalenie zakresu podmiotowego ubezpieczenia społecznego, ujednolicenie składek oraz ujednolicenie warunków nabycia prawa do świadczeń z wyjątkiem prawa do emerytury, gdzie wprowadzono dyferencjację, uzależnioną od przesłanki wieku.
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, która jest podstawowym aktem prawnym w zakresie kształtu ubezpieczenia społecznego, określa w art. 6 wyczerpujący katalog osób objętych z mocy ustawy obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Poza systemem ubezpieczenia społecznego pozostały grupy podmiotów:
I. Prokuratorzy i sędziowie
Sędziowie zostali wyłączeni na podstawie art. 180 Konstytucji. Korzystają z zaopatrzenia emerytalnego finansowanego z budżetu państwa. Sędziowie po osiągnięciu określonego wieku, przechodzą w stan spoczynku i korzystają z uprzywilejowanego wymiaru świadczeń, określonych w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych. Określenie z ustawy „zaopatrzenie” oznacza, że w tym systemie sędziowie nie opłacają składek. Prokuratorów dotyczy taka sama regulacja prawna, ale unormowana w ustawie o prokuraturze. W stanie spoczynku obie grupy otrzymują zaopatrzenie w wysokości 70% uposażenia aktywnych zawodowo sędziów lub prokuratorów. Z punktu widzenia prawa pracy, sędziowie i prokuratorzy pozostają w stosunku pracy opartym na mianowaniu. W sytuacji, gdy sędzia (sędziowie mogą łączyć swoje stanowisko tylko z posadą profesora na uczelni) lub prokurator byliby objęci także systemem powszechnego ubezpieczenia społecznego, mogą korzystać wyłącznie z zaopatrzenia emerytalnego finansowanego z budżetu państwa. Orzeczenia SN: sędzia, który przeszedł w stan spoczynku, podjął działalność gospodarczą albo wykonywał pracę na podstawie umów zlecenia czy agencji, podlega systemowi powszechnemu na ogólnych zasadach.
II. Rolnicy
Ustawa z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolniku. Jest to unormowanie szczególne w stosunku do systemu powszechnego ubezpieczenia. W sprawach nienormowanych ustawa w art. 52 odsyła do systemu powszechnego. Istnieją również postanowienia, które szczegółowo odsyłają do systemu powszechnego. Powstaje tu problem zbiegu systemów powszechnego i rolniczego. Ustawodawca kształtując ubezpieczenie społeczne rolników, w 1997 r. wprowadził w art. 5a możliwość prowadzenia działalności rolniczej i równoczesnego wykonywania poza rolniczej działalności - wystarczył jeden rok prowadzenia gospodarstwa rolnego i podjęcia działalności gospodarczej, żeby w zbiegu pozostawać w systemie ubezpieczenia społecznego rolników, a nie osób prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczenie społeczne rolnicze jest zorganizowane w dwóch działach:


(…)

… świadczenia pieniężne.
2. Ubezpieczenie zdrowotne.
3. System specjalny ubezpieczenia społecznego rolników.
III. Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze policji, straży granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, państwowej straży pożarnej i służby więziennej
W Polsce grupa ta była tradycyjnie objęta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz