14. Pojęcie pomocy społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
14. Pojęcie pomocy społecznej - strona 1 14. Pojęcie pomocy społecznej - strona 2 14. Pojęcie pomocy społecznej - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE POMOCY SPOŁECZNEJ
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Ustawa o pomocy społecznej nie posługuje się terminem „ryzyko socjalne” - termin ten został zastąpiony przez „trudne sytuacje życiowe”.
Cele pomocy społecznej:
wsparcie dla osób i rodzin, mające na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb i umożliwiające życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;
zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych - to zapobieganie polega na podejmowaniu działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin.
Zasady pomocy społecznej:
rodzaj, rozmiar i forma świadczeń z pomocy społecznej są dostosowane do potrzeb osób ubiegających się o świadczenia;
osoby korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziała-nia w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.
Przesłanki nabycia prawa do świadczeń z pomocy społecznej:
przesłanka obywatelstwa - z pomocy społecznej mogą korzystać obywatele polscy zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
Wyjątki od przesłanki obywatelstwa - cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z zamiarem dłuższego pobytu, to samo dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
trudna sytuacja życiowa → ustawodawca wymienia trudne sytuacje życiowe, których zaistnienie uzasadnia przyznanie świadczeń z pomocy społecznej - wyliczenie ma charakter przykładowy (art. 7):
ubóstwo;
sieroctwo;
bezdomność;
bezrobocie;
niepełnosprawność;
długotrwała lub ciężka choroba;
przemoc w rodzinie;
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
ochrona macierzyństwa lub wielodzietności;
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
trudności w integracji cudzoziemców;
alkoholizm lub narkomania;
zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
klęska żywiołowa lub ekologiczna.
spełnianie kryterium dochodowego

(…)

… - zdecydowana większość tych zadań obciąża organy samorządu terytorialnego najniższego stopnia, czyli gminy.
Podział zadań z zakresu pomocy społecznej:
zadania realizowane przez gminę:
zadania własne gminy o charakterze obligatoryjnym, np. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych;
zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym, np. prowadzenie i zapewnianie miejsc w domu pomocy społecznej
… cudzoziemcom;
zadania realizowane przez województwo (zadania z zakresu samorządu województwa):
zadania o charakterze koordynacyjnym - samorząd województwa opracowuje założenia polityki społecznej na terytorium danego województwa;
zadania realizowane przez wojewodę:
zadania z zakresu administracji rządowej, np. sprawowanie nadzoru nad domami pomocy społecznej (ten nadzór polega na wydawaniu decyzji…
… kryterium dochodowego obowiązują od dnia 1 października roku kalendarzowego, w którym przeprowadzana jest weryfikacja.
Przesłanki negatywne:
marnotrawienie przyznanych świadczeń albo własnych zasobów materialnych;
brak współdziałania osoby lub rodziny w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, np. odrzucenie propozycji podjęcia określonej pracy;
dysproporcje stwierdzone przez pracownika socjalnego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz