Świadczenia z pomocy społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenia z pomocy społecznej - strona 1 Świadczenia z pomocy społecznej - strona 2 Świadczenia z pomocy społecznej - strona 3

Fragment notatki:


ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Pomocy społecznej udziela się z powodu: sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają określonych kryteriów dochodowych, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności.
RODZAJE ŚWIADCZEŃ Do świadczeń obligatoryjnych należą: renta socjalna zasiłek stały zasiłek stały wyrównawczy gwarantowany zasiłek okresowy świadczenia dla kobiet w ciąży i wychowujących dziecko dodatek do zasiłku stałego, stałego wyrównawczego, renty socjalnej opłacanie w ramach systemu pomocy społecznej składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Do świadczeń fakultatywnych należą: zasiłek okresowy specjalny zasiłek okresowy specjalny zasiłek celowy zasiłek celowy pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie ŚWIADCZENIA OBLIGATORYJNE Renta socjalna (art.27 ustawy o pomocy społecznej) - przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia.
Przysługuje również osobie całkowicie niezdolnej do pracy gdy kalectwo powstało w trakcie: nauki w szkole ponadpodstawowej, przed ukończeniem 25 roku życia, nauki w szkole wyższej, przed ukończeniem 25 roku życia, studiów doktoranckich, aspirantury naukowej. Zasiłek stały (art.27.1 ustawy o pomocy społecznej) - przysługuje osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym, jeżeli dochód rodziny nie przekracza dwukrotnego dochodu wymaganego do prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Warunkiem dodatkowym jest również fakt posiadania przez dziecko prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek stały z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nie przysługuje osobie: której dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu,

(…)

… możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym pracę. Przedmioty te i urządzenia są udostępniane na podstawie umowy użyczenia, w formie pieniężnej - w formie jednorazowego zasiłku celowego lub pożyczki oprocentowanej. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej. Udzielanie pomocy…
… o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.
Niezależnie od kryteriów dochodowych osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Sa to świadczenia fakultatywne. Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej. W ramach systemu pomocy społecznej funkcjonują także placówki zapewniające…
… osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na:
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia, brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny, możliwość…
… Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W razie niemożnosci zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz