Zasiłek okresowy - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasiłek okresowy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

ZASIŁEK OKRESOWY
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na:
długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta powoduje wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek w budżecie domowym, dojazdów do placówek służby zdrowia, zabiegów medyczno-rehabilitacyjnych);
niepełnosprawność, jeżeli powoduje wzrost kosztów utrzymania. Starając się o zasiłek z tego powodu należy przedstawić przede wszystkim: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia i rehabilitacji;
bezrobocie - przyznanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania w urzędzie pracy. Ubiegając się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia należy podjąć każdą pracę, nawet jeśli nie jest ona zgodna z posiadanymi kwalifikacjami. Jedynym uzasadnionym powodem odmowy podjęcia zatrudnienia są istniejące przeciwwskazania zdrowotne;
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np. oczekiwanie na przyznanie świadczenia rentowego).
Zasiłek okresowy przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z powyższym zapisem nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz