Ekonomika przedsiębiorstw - strona 5

Rachunek przepływów pieniężnych - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CASHFLOW) Są to przed., które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły lub przekroczyły 2 z 3 wielkości: 1)średnioroczne zatrudnienie-50osób 2)suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w PLN 25euro 3)przychód netto ze sprzedaży towarów...

Wskaźniki finansowe - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

WSKAŹNIKI FINANSOWE- działalność przed. jest związana z ciągłym procesem podejmowania i realizacji wielu różnorodnych decyzji charakteryzujących się zasięgiem i stopniem swobody działania. Analiza finansowa przedsiębiorstwa ma podstawowe znaczenie, ponieważ pozwala na dokonanie oceny, jego kondy...

Wskaźniki zadłużenia - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA: Wskaźnik zadłużenia aktywów: Wza informuje jaki udział w aktywach przed. stanowi zadłużenie, jest miarą ryzyka działalności przed. Im niższa wartość tym stopień zadłużenia przed. jest mniejszy. Im większy Wza tym mniejszy jest udział środków własnych finansujących działal...

Wskaźniki zyskowności - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚĆI Wskaźniki rentowności bazują na wielkości osiągniętego zysku, a wskaźniki deficytowości bazują na osiągniętej stracie. Zysk jest bowiem odzwierciedleniem efektywności podjętych decyzji inwestycyjnych oraz finansowych. Wskaźnik rentowności aktywów: Wroa określa zdolność ak...

Środki obrotowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

ŚRODKI OBROTOWE- ich postacią są pieniądze, za które przed. kupuje niezbędne do prowadzenia procesu prod. materiały, surowce, paliwa, czyli tworzy zapasy, tych produktów. Zapasy są zużywane i powstają wyniki gotowe i półprodukty. Końcowym efektem tego cyklu jest sprzedaż wyrobów gotowych, za któ...

środki trwałe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Środki trwałe- składniki aktywów trwałych przed., zdatnymi do użytku i używanymi dla jego potrzeb w długim okresie użytkowania (pow. 1 roku) w postaci rzeczowej w przeciwieństwie do wartości niematerialnych i prawnych (mogą być używane przez inne podmioty gosp. na podstawie najmu, dzierżawy; pro...

Formy organizacji spółek - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

FORMY ORGANIZACYJNE SPÓŁEK Przedsiębiorstwo jednoosobowe spółka najstarsza, najliczniejsza, najpowszechniejsza ze wszystkich form podm. Gospodarczych. Działają głównie w handlu, usługach, produkcji indywidualnej. Jest to podmiot gospodarczy jednego właściciela będący osobą fizyczną niezależnie ...

Gospodarka materiałowa - omówienie - Normy zużycia materiału

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

GOSPODARKA MATERIAŁOWO- MAGAZYNOWA Materiały zalicza się do przedmiotów pracy oraz do środków obrotowych. Materiał charakteryzują 3 podst. cechy: asortyment, jakość, ilość. Dzielą się na: podstawowe( surowce) oraz materiały pomocnicze. Koszt materiału zależy od kosztu transportu, magazynowania,...

Inwestycje - omówienie - Liczba odwrotna - Ekonomiczna efektywność inw...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

INWESTYCJE- nakłady rzeczowe w formie środków płatniczych oraz nakłady osobowe w formie wynagrodzeń mające na celu stworzenie nowych, powiększenie lub modernizację istniejącego majątku trwałego przed.. Z praktycznego punktu widzenia przed. istotny jest podział na: - finansowe(akcje, obligacje, ...

Klasyfikacja ekonomiczna - omówienie - Fazy zaopatrzenia materiałowego...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

KLASYFIKACJA 1)ekonomiczna- wyróżnia materiały podstawowe, półfabryczne zużywane bezpośrednio w procesie prod., materiały pomocnicze. Fazy zaopatrzenia materiałowego: 1)planowanie zapotrzebowania 2)realizacja dostaw 3)magazynowanie 4)rozchód materiału 5)kontrola zużycia Działy: zaopatrzen...