Inżynieria chemiczna

note /search

Proces technologiczny

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 945
Wyświetleń: 5761

1. Proces technologiczny-dobór fizykochemiczny reakcji chemicznych  Proces technologiczny Jest to zorganizowany zbiór procesów i operacji jednostkowych, w których surtowiec przetwarzany jest w produkt. Podczas tego procesu surowce ulegają przemianom fizycznym lub/i chemicznym. Przebieg procesu...

Inżynieria chemiczna- zestaw zadań nr 4

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2170

J.Kapłon Zestaw zadań z obliczeń w inżynierii chemicznej nr 4 1. Kuliste ziarno skrobii o gęstości 1500 kg/m3 opada w powietrzu z prędkością 0.1 m/s. Jaka jest średnica ziarna, jeżeli powietrze ma temperaturę 20oC a ciśnienie wynosi 1 at? odp. 46.9 µm 2. Obliczyć średnicę najmniejszych cząstek...

Inżynieria chemiczna- zestaw zadań nr 5

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2107

Zestaw zadań nr 5 1. Obliczyć początkową i końcową temperaturę wrzenia roztworu n-heksanu i n-oktanu zawierającego 40% molowych składnika lotniejszego pod ciśnieniem 2026 hPa. Prężności

Skraplanie i retyfikacja powietrza- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3444

SKRAPLANIE I REKTYFIKACJA POWIETRZA Skład powietrza • ok. 99% - azot i tlen; • 0,93 % obj. - gazy szlachetne (głównie argon), • 0,03% obj. – dwutlenek węgla, • 0,01% obj. - wodór, • zmienne ilości pary wodnej, Skroplenie powietrza - Wróblewski i Olszewski (1883 r.) Termodynamika techniki ni...

Inżynieria chemiczna- lista zadań

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3654

Inżynieria chemiczna bio. Lista zadań 1 Z.1. Proszę wyznaczyć ciśnienie absolutne na poziomie A-A aparatu, gdzie umieszczony jest rtęciowy manometr (rys.1). Wysokość słupa rtęci wynosi 180 mm Hg. Wysokość warstwy cieczy o gęstości 870 kg/m3 wynosi h1=2,0 m, a wysokość cieczy w lewym ramieniu manome...

Inżynieria chemiczna- zestaw zadań nr 1

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3731

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia Zestaw zadań nr 1 1. Obliczyć średnicę zastępczą przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła, składającego się z 61 rur o średnicy 38×2.5 mm. Wewnętrzna średnica płaszcza jest równa 625 mm. Odp. 0,...

Inżynieria chemiczna- zestaw zadań nr 2

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1645

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia Zestaw zadań nr 2 1. Z otwartego zbiornika wypływa woda rura spływową tak, jak pokazano na rysunku. Poziom cieczy w zbiorniku jest stały. Jaka jest prędkość wypływu w przekroju 3 i ciśnienie w prze...

Inżynieria chemiczna- zestaw zadań nr 3

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia Zestaw zadań nr 3 1. Pompa wirowa przetłacza 0.02 m3/s wody między otwartymi zbiornikami, przy czym Hg=20 m, Hu=44 m. Jaka będzie wysokość podnoszenia pompy, jeżeli poziom wody w górnym zbiorniku ...

Ćwiczenia - inżynieria chemiczna

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1645

Zadanie Obliczyć krytyczną prędkość przepływu (prędkość, przy której następuje zmiana charakteru ruchu z laminarnego na przejściowy) w prostoliniowym przewodzie o średnicy 92 mm: a) dla wody o temp. 20oC b) dla oleju mineralnego o temp...

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1253

Zadanie Wyjściowa zawiesina to drobne kulki szklane w glikolu. Zawiesinę tworzą cząstki o dwóch średnicach d1=0,1 mm i mniejsze d2=0,05 mm. Tworzą one początkowo jednorodną zawiesinę o stężeniach cząstek odpowiednio: c(d1)= 1 g/100 cm3 i c(d2)= 2 g/100 cm3 zawiesiny. Gęstość szkła przyjąć 2600 kg/m3...