Chemiczne zagrożenia środowiska - strona 5

Talidomid i reaktywacja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Talidomid   Wprowadzony na rynek w 1957 roku jako lek  uspokajający, przeciwbolowy, nasenny, a także  przeciwwymiotny dla kobiet w ciąży   W tym czasie nie sądzono, że leki są w stanie pokonać  barierę łożysko – płod   Enancjomer (R) istotnie dz...

Tlenki siarki i azotu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Tlenki siarki i azotu     W wyniku spalania paliw powstaje głownie tlenek azotu  N2 + O2 = 2NO   Entalpia tego procesu jest bardzo wysoka (87 kJ mol- 1)   Bezbarwny tlenek azotu w zetknięciu z tlenem, a także np. z ozonem lub  rodnikami, łat...

Toksyczność herbicydów - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Toksyczność herbicydów      Toksyczność wybranych herbicydow (LD50, mg/kg masy ciała, szczur, droga  pokarmowa) oraz ich trwałość w glebie (dni, T1/2)      Toksyczność herbicydow   Znaczna toksyczność dla organizmow wodnych (szczegolnie 2,4-D)   Stwierdzono znaczną ilość incydentow wystąpienia fito...

Współczynniki niepewności - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Wsp ółczynniki niepewności       Wartości NOAEL są często obarczone dużym błędem   Zakłada się, że poniżej wartości NOAEL nie dojdzie do szkodliwych skutków   Wartość NOAEL może się różnić osobniczo, dlatego bardziej precyzyjny jest  PNEL, uwzględniający współczynnik niepewności (UF): PNEL = ...

Wyznaczanie współczynnika podziału - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 756

  Wyznaczanie współczynnika podziału      Metody obliczeniowe   Najpopularniejsze obecnie metody wyznaczania  współczynnika podziału    Obliczenie  log P  opiera się na założeniu, że mała ilość  podjednostek (atomow, grup funkcyjnych) char...

Zależność dawka efekt - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

          Ryzyko  – ocena skutków  • Ocena skutków (ang.  Effect assessment ) - ocena wpływu wielkości   dawki oraz  prawdopodobie ństwa   narażenia na efekt oraz określenie   faktycznej szkodliwości efektu   • W toksykologii powszechnie stos...

Znaczenie współczynnika podziału - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

Znaczenie współczynnika podziału    ● Możliwość przewidywania zachowania związku chemicznego w środowisku  ● Określa dążność związku do gromadzenia się w organizmach oraz wnikania przez  bariery hydrofobowe  ● Zwykle charakteryzuje czas trwania związku w organizmie  ● Pośrednio charakteryzuje ruchl...

Źródła leków w środowisku - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1505

  Leki w medycynie człowieka     Łączna ilość preparatow medycznych na świecie – około 200 000   Łączna produkcja: 100 000 – 200 000 ton rocznie (?)   Zużycie w Polsce: średnio 29-34 opakowania rocznie na osobę   Szybki wzrost spożycia lekow na ...

Źródła metali - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Metale – źródła     Emisja ołowiu, kadmu, cynku oraz rtęci jest  wywołana głownie działalnością człowieka   Niektóre metale mają bogate naturalne źródła  emisji    ROLNICTWO  –  najważniejsze źródło  niepunktowe   Zanieczyszczenia w nawozach mineralnych: Cd, Cr,  Mo, Pb, U, V, Zn   Pestycydy: Cu, A...